VNSTEEL supports the Covid-19 Vaccine Fund

6/5/2021 10:35:00 AM

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) ủng hộ 5 tỷ đồng Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 tại "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19" ngày 05/6/2021.