Commerce and Services

Các đơn vị

1. Central Vietnam Metal Corporation

2. VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORPORATION

3. VNSTEEL - HANOI STEEL CORPORATION

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực Manufacturing của VNSTEEL

Tìm hiểu thêm