Một bộ phận cán bộ công chức ý thức tiết kiệm, chống lãng phí chưa tốt

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK,CLP) năm 2017, trong đó nhấn mạnh cả nước đã tiết kiệm được trên 51.401 tỷ đồng. Xung quanh những kết quả đạt được, Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng.

01/06/2018 09:36

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK,CLP) năm 2017, trong đó nhấn mạnh cả nước đã tiết kiệm được trên 51.401 tỷ đồng. Xung quanh những kết quả đạt được, Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng.

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật mà công tác thực hành TK,CLP đã đạt được trong năm 2017?

Có thể nói là đã đạt được khá nhiều kết quả tích cực. Trước tiên, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 9 dự án khác, trong đó có nhiều dự án quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương đã ban hành theo thẩm quyền 1.105 văn bản quy phạm pháp luật. Chính quyền địa phương các cấp đã ban hành 4.111 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt trong điều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, tiết kiệm triệt để từ khâu lập, phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; kiểm soát chặt chẽ nợ công. Năm 2017, cả nước đã tiết kiệm được là 51.401 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm kinh phí, vốn của nhà nước là 47.945 tỷ đồng, tiết kiệm vốn tại DNNN 3.456 tỷ đồng.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công được đẩy mạnh. Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Công tác khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm NSNN, được dư luận xã hội, nhân dân đồng tình. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được kiện toàn theo Nghị quyết Trung ương 6; đẩy mạnh tinh giản biên chế, xây dựng Chính phủ điện tử; xử lý sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai, minh bạch. Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, góp phần thực hành TK, CLP.

Dĩ nhiên, bên cạnh kết quả còn không ít tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục. Vẫn còn một số bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác tổng kết đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của Luật, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về thực hành TK,CLP. Vấn đề này ngoài nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan là do hệ thống chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, chế độ vẫn còn bất cập; ý thức, trách nhiệm thực hành TK,CLP của một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương chưa tốt, nên kết quả còn hạn chế.

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này cách đây 1 tháng, Bộ trưởng Bộ Tài chính có nêu thực tế nhiều đơn vị không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng theo yêu cầu, quy định; không đánh giá, phân tích, không có số liệu về kết quả tiết kiệm, tình trạng lãng phí và những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình; hoặc né tránh, không báo cáo rõ về những tổ chức, cá nhân yếu kém, có hành vi phạm, gây lãng phí đã được phát hiện... Cụ thể vấn đề này như thế nào và sau chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị đã “sửa chữa” chưa, thưa ông?

Thực hiện Luật Thực hành TK,CLP, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Báo cáo số 100/BC-CP ngày 5/4/2018 của Chính phủ về kết quả thực hành TK,CLP năm 2017. Báo cáo đã được Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thẩm tra vào và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 23 vào giữa tháng 4/2018. Ngay sau phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc các đơn vị chưa ban hành Chương trình thực hành TK, CLP và chậm báo cáo kết quả.

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của Luật; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh việc thi hành pháp luật về thực hành TK, CLP.

Ngày 8/5/2018, Bộ Tài chính tiếp tục gửi văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành Chương trình thực hành TK, CLP năm 2017 và chưa có báo cáo cập nhật thông tin, số liệu.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách và báo cáo bổ sung của các đơn vị; Bộ Tài chính đã hoàn thiện lại Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Bản báo cáo mới này đã được cơ quan thẩm tra đánh giá cao chất lượng, thậm chí có ý kiến cho rằng đây là báo cáo tốt nhất từ trước đến nay về công tác thực hành TK, CLP.

Để công tác thực hành TK, CLP đi vào nề nếp, giải pháp nào cần phải triển khai thực hiện, thưa ông?

Thứ nhất, phấn đấu tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của NSNN 12% đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; sắp xếp, tổ chức lại để tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba, phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Hoàn thiện hệ thống quản lý đầu tư công theo thông lệ quốc tế; đổi mới cách thức lập và thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư công để đảm bảo đến năm 2019 đạt chất lượng tương đương trung bình các nước ASEAN-4.

Thứ tư, triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán xe công, phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Xin cảm ơn ông!