Công tác chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả rõ rệt

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng,... hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

26/01/2021 15:24

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng,... hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Sáng 26-1, tại phiên khai mạc, Đại hội XIII đã nghe Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Đánh giá chung, Báo cáo nhận định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.


Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường.

Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Cụ thể, Trung ương đã nghiên cứu, ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận để tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ những biểu hiện cụ thể về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; nhất là phương pháp đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ; có cơ chế tạo động lực đổi mới, sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Ngay sau Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao việc phân công Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước, được Quốc hội đồng thuận, thống nhất cao. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trung ương cũng đã lãnh đạo thường xuyên, có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, kịp thời ban hành Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, kiện toàn nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh 7 cán bộ lãnh đạo cấp cao; hằng năm có sơ kết và bổ sung chủ trương lãnh đạo toàn diện đối với việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.


Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng được Ban Chấp hành Trung ương quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, được sự ủng hộ của nhân dân, đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tình trạng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đánh giá về các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương (chính thức và dự khuyết), báo cáo đánh giá các Uỷ viên Trung ương có lập trường tư tưởng vững vàng, có quyết tâm chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm, tư tưởng của Đảng; giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc; chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; có tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

“Các đồng chí Uỷ viên Trung ương đều nêu gương về đạo đức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…”- ông Vượng cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Vượng, một số ít Uỷ viên Trung ương chưa thường xuyên nghiên cứu sâu các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, cập nhật tình hình thực tiễn; thiếu chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

Cạnh đó, có Uỷ viên Trung ương còn thiếu gương mẫu, vi phạm các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật về đảng và xử lý hình sự.

Bộ Chính trị, Ban bí thư kỷ luật 52 cán bộ, đảng viên vi phạm

Ông Trần Quốc Vượng thông tin nhiệm kỳ vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lập 36 đoàn kiểm tra do các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chi thị của Đảng. Xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có những người giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý hình sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý.

Báo cáo nêu Bộ Chính trị đã kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên. Trong đó: 2 Uỷ viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, 4 Uỷ viên Trung ương Đảng, 2 nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 2 Thứ trưởng Bộ Công an không phải là Uỷ viên Trung ương Đảng.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 người nguyên là Uỷ viên Trung ương Đảng.

“Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm và đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh”- ông Vượng nói.