Chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn.

31/12/2019 07:54

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào sáng 30/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành dung lượng thời gian lớn đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng.

Khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Vụ mới gần đây thôi, mặc dù Tết đến nơi rồi chúng ta vẫn đưa ra xét xử; đồng thời bổ sung thêm mấy vụ nữa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để chỉ đạo; sắp tới sẽ tiếp tục xét xử các vụ. Vụ AVG vừa rồi là một điển hình, nói lên sự quyết liệt, đã kết án hai cựu Uỷ viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều quan chức khác về tội tham nhũng, nhận hối lộ; ra trước tòa lúc đầu thế nào, sau thế nào, đã ăn năn hối lỗi, xin lỗi, đã bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản của Nhà nước, chưa bao giờ thu hồi được lượng tài sản lớn như vậy”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm: “Nhiều vụ các bị cáo lúc đầu còn chối cãi, cho rằng thế nọ, thế kia; đấu đá, đánh đấm nội bộ, nhưng rồi đều tâm phục, khẩu phục nhận tội, ăn năn, hối lỗi, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản. Qua các vụ, có thể thấy, chúng ta làm rất nhân văn, bài bản đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thời gian tới, toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước.

Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn.

Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nêu rõ: “Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm!”./.