Bàn giải pháp kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng

Ngày 21-1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học, chủ đề "Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp". Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

22/01/2021 12:41

Ngày 21-1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học, chủ đề "Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp". Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng chủ trì có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo góp phần khẳng định, Đảng và Nhà nước đã có nhiều đổi mới nhận thức về kiểm soát quyền lực, chú trọng ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng nói riêng.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng (PCTN) được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Hơn 20 tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo tập trung làm rõ nội hàm của kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; đánh giá cơ bản thực trạng kiểm soát quyền lực chính trị, kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta góp phần PCTN; nhận diện và cơ chế phòng, chống "lợi ích nhóm" và "tham nhũng chính sách" trong hoạt động xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật.

Các đại biểu phân tích những sơ hở, bất cập và hạn chế, từ đó kiến nghị giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong thực thi cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và quản lý đất đai; trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; đề xuất giải pháp bảo đảm để cán bộ, công chức "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Đánh giá cao các ý kiến tham luận, đồng chí Phan Đình Trạc thống nhất với đề xuất giải pháp cơ bản, có tính chất nền tảng nhằm kiểm soát quyền lực. Đồng chí nhấn mạnh, cần quán triệt nguyên tắc, mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bởi cơ chế, quyền lực phải được ràng buộc chặt chẽ với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng quyền lực; từ đó, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trước hết là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; cần quy định cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động công vụ; kiểm soát tài sản, thu nhập; thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước và của Đảng; hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên trong, kiểm soát lẫn nhau và kiểm soát từ bên ngoài đối với các cơ quan trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực về PCTN nói riêng phải phù hợp thể chế chính trị của nước ta; tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Đảng và Nhà nước và đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đồng chí đề nghị, Ban tổ chức hội thảo tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, nâng cao chất lượng Đề án "Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng".