Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII

Từ ngày 15/5/2023 - 17/5/2023, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII (Hội nghị Trung ương lần thứ bảy) đã họp, thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

14/06/2023 09:29

Thực hiện Công văn số 329-CV/BTGĐUK ngày 6/6/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tổng công ty đăng tải nội dung Tài liệu tuyên truyền.

Tài liệu tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khoá XIII