Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tại Đảng bộ VNSTEEL

Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hoá thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực trạng này có tác động không nhỏ tới tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động (NĐL), vì vậy công tác nắm bắt dư luân xã hội phải đi trước, đinh hướng, xử lý kịp thời.

08/07/2024 08:42

Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) - Nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng này, trong những năm qua, công tác nghiên cứu, nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội luôn được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, thông qua việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW thành các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận sát với tình hình thực tiễn của Tổng công ty để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo thành lập đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội, với 15 thành viên, trong đó có 13 đồng chí là cấp uỷ các Đảng bộ, Chị bộ trực thuộc; 01 đồng chí là Phó Ban chính sách pháp luật Công đoàn Tổng công ty và 01 đồng chí là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội Đảng uỷ Tổng công ty. Qua đó giúp cho Đảng ủy Tổng công ty nắm bắt kịp thời, sát với tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước, quốc tế; về những khó khăn, thuận lợi, những chủ trương, giải pháp lớn của Đảng ủy Tổng công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng,.. 

Từ đó định hướng tư tưởng, dư luận tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động trước những vấn đề nêu trên, góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và CBNV, NLĐ vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa các chỉ thi, nghị quyết, kết luận của Trung ương vào thực tiễn của Tổng công ty. 

Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các tổ chức chính trị xã hội Tổng công ty đã chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, CBNV, NLĐ trong Tổng công ty; đã chủ động giải thích, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh về tư tưởng ngay từ ở cơ sở tạo sự ổn định trong nội bộ Tổng công ty và đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội tại Tổng công ty và các đơn vị vẫn còn hạn chế, tồn tại, đó là: Vẫn còn cấp ủy một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị trước những khó khăn của Tổng công ty và đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; trước những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước, quốc tế nên chưa giải quyết kịp thời những băn khoăn lo lắng của người lao động...

Đổi mới nội dung, phương thức trong công tác nắm bắt và định hướng DLXH

 Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, tổ chức chính trị xã hội về công tác nghiên cứu, nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội tại Đảng bộ Tổng công ty được thường xuyên và kịp thời, nhất là trong thời gian khó khăn nhất của Tổng công ty Thép Việt Nam hiện nay, đó là phải giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc của Dự án Tisco-2 Công Ty CP Gang Thép Thái Nguyên và khôi phục sản xuất Nhà máy Lào Cai-Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Trung (VTM) cùng với đó là những khó khăn trong thực hiện sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp  như sau: Tiếp tục quán triệt Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kết luận số 10-KL/ĐUK của Đảng uỷ Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội. Đa dạng hoá các hình thức nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội phù hợp với điều kiện, tình hình ở Tổng công ty và đơn vị. Coi trọng hình thức nắm bắt dư luận xã hội từ thực tế, đồng thời áp dụng công nghệ thông tin, qua hòm thư góp ý, các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để có các giải pháp xử lý kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng, chính trị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ để kịp thời giúp đỡ và có những định hướng đúng về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty; tiếp tục quan tâm chăm lo các chế độ, chính sách cho đoàn viên và NLĐ; duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức đối thoại định kỳ theo quy chế đã đề ra. Chỉ đạo các cấp uỷ Đảng trực thuộc, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về những thuận lợi, khó khăn, về những chủ trương, giải pháp của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là trong triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng công ty, trong triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án Tisco 2 và Công ty VTM, từ đó để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Tổng công ty, đơn vị. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, NLĐ nhất là trong phát ngôn, không để nảy sinh, truyền bá những khuynh hướng, quan điểm sai trái, nói không đi đôi với làm để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; xử lý nghiêm các sai phạm để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban biên tập Website Tổng công ty. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đăng tải kịp thời các tin bài phản ánh tích cực các hoạt động của Tổng công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội./.

Phạm Thị Hải

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ VNSTEEL