Video tư liệu quá trình 10 năm Tổng Công ty Thép làm việc tại huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai

8/11/2021 10:45:00 AM

Video tư liệu quá trình 10 năm Tổng Công ty Thép làm việc tại huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai