Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021 VNSTEEL

8/11/2021 9:16:00 AM

Sáng 28/06/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến, nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng như đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.