Tiếp tục đơn giản thủ tục xuất nhập khẩu

Trong văn bản vừa gửi các cục hải quan địa phương, Bộ Tài chính đã liệt kê cụ thể những chứng từ, giấy tờ mà doanh nghiệp phải xuất trình với cơ quan hải quan.

03/09/2014 16:31

Trong văn bản vừa gửi các cục hải quan địa phương, Bộ Tài chính đã liệt kê cụ thể những chứng từ, giấy tờ mà doanh nghiệp phải xuất trình với cơ quan hải quan.

Cụ thể, đối với hàng xuất khẩu, giấy tờ cần xuất trình gồm: bản in tờ khai hải quan, phiếu giao nhận container hoặc phiếu giao nhận hàng hóa, hoặc phiếu xuất kho, bãi đối với trường hợp hàng đã hạ bãi trong địa bàn giám sát chờ xuất khẩu.

Đối với hàng nhập khẩu, người khai hải quan cần xuất trình: bản in tờ khai hải quan, phiếu giao nhận container hoặc phiếu giao nhận hàng hóa hoặc phiếu xuất kho, bãi.

Trước đó, nhằm chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống điện tử, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục hải quan các địa phương thống nhất việc in, xác nhận trên tờ khai hải quan.