Trình tự, thủ tục hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ thuế như thế nào?

Dự thảo thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về xử lý nợ thuế đã quy định về trình tự, thủ tục hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ.

23/06/2020 09:25

Dự thảo thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về xử lý nợ thuế đã quy định về trình tự, thủ tục hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ.

Theo dự thảo, muốn hủy quyết đinh khoanh nợ, xóa nợ, công chức thuộc bộ phận quản lý nợ lập đầy đủ hồ sơ huỷ quyết định khoanh nợ, xóa nợ.

Theo đó, đối với trường hợp hủy quyết định khoanh nợ, công chức thuộc bộ phận quản lý nợ lập văn bản đề nghị hủy quyết định khoanh nợ, dự thảo quyết định huỷ quyết định khoanh nợ đã ban hành. Sau đó trình lãnh đạo bộ phận quản lý nợ xem xét, phê duyệt và trình Cục trưởng Cục Thuế/Cục trưởng Cục Hải quan/Chi cục trưởng Chi cục Thuế/Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thuộc cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý thuế quản lý khoản thu, trong đó nêu rõ căn cứ đề nghị hủy khoanh nợ.

Dự thảo quy định rõ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ đề nghị hủy quyết định khoanh nợ, Cục trưởng Cục Thuế/Cục trưởng Cục Hải quan/Chi cục trưởng Chi cục Thuế/Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thuộc cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý thuế quản lý khoản thu xem xét ban hành quyết định hủy quyết định khoanh nợ đã ban hành.

Đối với trường hợp hủy quyết định xóa nợ, dự thảo nêu rõ, công chức thuộc bộ phận quản lý nợ lập văn bản đề nghị hủy quyết định xóa nợ và dự thảo quyết định huỷ quyết định xóa nợ đã ban hành, trình lãnh đạo bộ phận quản lý nợ xem xét, phê duyệt và trình Cục trưởng Cục Thuế/Cục trưởng Cục Hải quan/Chi cục trưởng Chi cục Thuế/Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thuộc cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, trong đó nêu rõ căn cứ đề nghị hủy xóa nợ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ đề nghị hủy quyết định xóa nợ, Cục trưởng Cục Thuế/Cục trưởng Cục Hải quan/Chi cục trưởng Chi cục Thuế/Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thuộc cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế đề nghị cơ quan cấp trên hủy quyết định xoá nợ.

Trong trường hợp quyết định xoá nợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành thì Cục Thuế, Cục Hải quan gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành Quyết định huỷ quyết định xoá nợ.

Với trường hợp quyết định xoá nợ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thì Cục Thuế, Cục Hải quan gửi Tổng cục Thuế hoặc Tổng cục Hải quan xem xét hủy quyết định xoá nợ hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xem xét huỷ quyết định xoá nợ.

Theo dự thảo thông tư này, cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được khoanh nợ, xóa nợ.

Chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, quyết định hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ phải được đăng tải trong thời gian 30 ngày trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Hải Quan.

Đồng thời, chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, quyết định hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ phải được nhập vào ứng dụng quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Quyết định hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ cũng phải được gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề trên địa bàn.