Tổng cục Thuế thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về chính sách thuế mới

Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến chính sách thuế ban hành trong năm 2020, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

26/02/2020 10:15

Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến chính sách thuế ban hành trong năm 2020, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành tổ chức triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý, gắn hoạt động tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế với chương trình công tác hàng tháng, quý, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ, đơn vị và các cục thuế chủ động cung cấp thông tin, pháp luật trong nước, ngoài nước, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách trong lĩnh vực thuế; Đề xuất hình thức bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuế, cũng như tổ chức tiếp nhận kịp thời các kiến nghị để đối thoại, giải quyết vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hóa đơn dự kiến phổ biến trong năm 2020 bao gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn; các văn bản quy phạm pháp luật thuế được ban hành trong năm.