Tisco - Điểm sáng phong traÌ€o thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên

Trong 5 năm qua Công ty cổ phần Gang Thép luôn laÌ€ điểm sáng trong phong traÌ€o thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên. ĐăÌ£c biêÌ£t, trong 4 năm qua Công ty đã triển khai thưÌ£c hiêÌ£n có hiêÌ£u quả CuôÌ£c vâÌ£n đôÌ£ng hoÌ£c tâÌ£p vaÌ€ laÌ€m theo tấm gương đaÌ£o đức HôÌ€ Chí Minh, với các phong traÌ€o thi đua, viêÌ£c laÌ€m thiết thưÌ£c.

22/10/2012 00:00

Trong 5 năm qua Công ty cổ phần Gang Thép luôn laÌ€ điểm sáng trong phong traÌ€o thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên. ĐăÌ£c biêÌ£t, trong 4 năm qua Công ty đã triển khai thưÌ£c hiêÌ£n có hiêÌ£u quả CuôÌ£c vâÌ£n đôÌ£ng hoÌ£c tâÌ£p vaÌ€ laÌ€m theo tấm gương đaÌ£o đức HôÌ€ Chí Minh, với các phong traÌ€o thi đua, viêÌ£c laÌ€m thiết thưÌ£c.

CT nước Nguyễn Minh Triết và TGĐ VNSTEEL thăm Nhà máy Cán thép của Tisco ngaÌ€y 3/3/2010. Ảnh tư liêÌ£u

TiêÌ€n thân của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên là Công ty Gang thép Thái Nguyên, cái nôi của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam, được thành lập năm 1959. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, công ty đã thực hiện xong quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2009.

Điển hiÌ€nh rõ nét nhất laÌ€ hàng năm cấp ủy vaÌ€ công đoaÌ€n công ty đều phát động thi đua kêu gọi công nhân viên chức (CNVC) quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD). Tổ chức tốt các đợt thi đua thao diễn kỹ thuật, thi đua cao điểm, thi đua. nước rút... nhân các ngày lễ lớn của đất nước...Thiết thưÌ£c nhất laÌ€ công ty phát đôÌ£ng phong traÌ€o thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phong traÌ€o naÌ€y đã mang laÌ£i hiêÌ£u quả tốt, góp phần giảm chỉ tiêu tiêu hao, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.sản phẩm, nâng cao .năng suất chất lượng. Con số biết nói cho phong traÌ€o naÌ€y laÌ€ 5 năm qua Công ty tiết kiệm chi phí được trên 350 tỷ đồng.

Công tác thi chọn Lao động giỏi qua 40 lần tổ chức đã trở thành phong trào truyền thống của CNVC và tuổi trẻ Gang thép, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm năm qua đã có 82 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể giỏi, có 236 cá nhân đạt giỏi toàn diện.

Phong traÌ€o thi đua sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa hoÌ£c kỹ thuâÌ£t đã trở thành nội dung thi đua quan trọng được cán bộ quản lý, kỹ thuật đến công nhân trực tiếp sản xuất hăng hái tham gia. 5 năm qua đã có 3.373 sáng kiến cái tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất với giá trị làm lợi 23 tỷ đồng, công ty đã khen thưởng cho công tác này với số tiền trên 900 triệu đồng.

MăÌ£t khác, Công ty đã phát động nhiều đợt thi đua thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, liên kết thi đua với các nhà thầu đẩy nhằm nhanh tiến độ thi công thực hiện đã án, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả. Nhiều dự án đã sớm hoàn thành, đi vào sản xuất và phát huy được hiệu quả. 5 năm qua Công ty đã và đang triển khai thực hiện dự án đầu tư - mở rộng sản xuất giai đoạn II (với tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng) và nhiều dự án khác...

Công ty đã thực hiện đổi mới phát triển doanh nghiệp: Triển khai vận động CNVC tích cực tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện nghiêm túc phương án tổ chức sắp xếp bộ máy và đổi mới quản lý doanh nghiệp của Công ty giai đoạn 2006-2010. Trong 5 năm qua đã tiến hành đổi mới doanh nghiệp và cổ phần hóa, sắp xếp lại các đơn vị, phòng ban theo hướng gọn nhẹ, giảm số lao động từ 9.056 người (năm 2005) xuống còn là 6.010 người (năm 2010). Bộ máy quản lý được tinh giản, giảm được lao động tạo điều kiện để nâng cao chất lượng lao động của các đơn vị nhưng nội bộ vẫn giữ được ổn định.

Đáng phấn khởi laÌ€ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai và thực hiện nghiêm túc, cán bôÌ£ công nhân viên hưởng ứng tích cưÌ£c. CuôÌ£c vâÌ£n đôÌ£ng đã trở thaÌ€nh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo được đấu ấn rõ nét. Đây là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong Công ty. Thiết thưÌ£c vaÌ€ rõ nét nhất laÌ€ phong traÌ€o laÌ€m theo tấm gương của Bác HôÌ€. Toàn thể CB-CNV lao động tổ chức tốt các phong trào thi đua, vận động CNVC thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, kỷ luật lao động, công tác bảo hôÌ£ lao đôÌ£ng, công tác an toàn. vệ sinh công nghiệp, cải tạo môi trường, hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn - phòng chống cháy nổ hàng năm.

Hàng năm, có hàng trăm CNVC tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ thuật và nghiệp vụ quản lý, đại học tại chức. Triển khai cuộc vận động xây dựng văn hoá Doanh nghiệp trong toàn công ty. Các hoạt động văn hóa văn nghêÌ£- thể duÌ£c thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khoẻ được duy trì, đẩy mạnh và phát triển thu hút đông đảo CNVC tham gia.

Từ phong trào thi đua 5 năm qua, toàn công ty đã suy tôn 31.956 lượt CNVC là lao động tiên tiến, 1.422 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 768 tập thể xuất sắc, 34 chiều sỹ thi đua cấp Bộ, 01 chiến sỹ thi đua toàn quốc; 52 cá nhân được Bộ Công thương tặng bằng khen; UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công thương tặng 5 cờ thi đua xuất sắc; 7 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, các đơn vị thành viên và CNVC vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 Huân chương Độc lập hạng Ba, 2 Huân chương lao động hạng Nhất; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 Huân chương Lao động hạng Ba.

Chính hiêÌ£u quả tưÌ€ các phong traÌ€o thi đua vaÌ€ CuôÌ£c vâÌ£n đôÌ£ng hoÌ£c tâÌ£p vaÌ€ laÌ€m theo tấm gương đaÌ£o đức HôÌ€ Chí Minh đã trở thaÌ€nh đôÌ£ng lưÌ£c góp phâÌ€n đưa Công ty cổ phâÌ€n gang thép Thái Nguyên phát triển.

5 năm qua, Công ty cổ phâÌ€n Gang thép thưÌ£c sự có bước chuyển miÌ€nh vêÌ€ chất. Công ty vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vừa triển khai thực hiện dự án đầu tư giai đoạn II và một số dự án đầu tư chiều sâu khác với số vốn lớn, vừa tiếp tục tiến hành sắp xếp đổi mới quản lý doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi mô hình quản lý từ DNN sang mô hình công ty cổ phần.

Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá vật tư không ổn định, liên tục tăng cao, thị trường thép xây dựng diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, công ty phải thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế và bình ổn giá thép theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt vào năm 2008 hoạt động SXKD của công ty gặp rất nhiều khó khắn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực.

Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoaÌ£n 2005-2009 có nhiêÌ€u chuyển biến maÌ£nh mẽ. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng khá. Sản lượng thép các năm 2005 là 443.088 tấn, đến năm 2009 đạt 675.779 tấn, tăng 1,5 lần, mức tăng trưởng bình quân là 10.7%/năm. Phôi thép năm 2005 là 211.423 tấn, đến năm 2009 đạt 268.741 tấn, tăng 1,3 lần, mức tăng trưởng bình quân là 6%/năm. Giá trị SXCN tăng bình quân 6%/năm. Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 2,3 triệu đồng/tháng năm 2005 lên 3,7 triệu đồng/tháng năm 2009 tăng 1,86 lần. Sản xuất kinh doanh có hiêÌ£u quả: lơÌ£i nhuâÌ£n năm 2005 lãi 15 tỷ đôÌ€ng, đến năm 2009lãi 73,79 tỷ đôÌ€ng.

Năm 2010, bức tranh sản xuất kinh doanh cua Công ty caÌ€ng sáng hơn. SXKD 10 tháng năm 2010 có bước tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.860 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt trên 2.240 tỷ đồng, vượt gần 10% so với kế hoạch; sản lượng phôi thép đạt trên 267.000 tấn; sản lượng gang đạt trên 146.000 tấn; sản lượng thép cán các loại đạt gần 493.000 tấn; tổng doanh thu đạt 6.556 tỷ đồng, bằng gần 90% so với kế hoạch; hiệu quả SXKD có lãi trên 150 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 248 tỷ đồng, trong đó nộp tại Thái Nguyên 162 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho gần 6.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng/tháng Đặc biệt, trong năm 2010, công tác đầu tư phát triển, quản lý và tổ chức lao động được bảo đảm; công tác an toàn lao động, vệ sinh phòng, chống chảy nổ được quan tâm Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2010 và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ SXKD trong năm 2011, Công ty đã đề ra một số giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng công tác tiết kiệm nguyên liệu, giảm giá thành, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II

Với những thaÌ€nh tích trên, tin tưởng răÌ€ng trong những năm tới các phong traÌ€o thi đua yêu nước vaÌ€ CuôÌ£c vâÌ£n đôÌ£ng hoÌ£c tâÌ£p vaÌ€ laÌ€m theo tấm gương đaÌ£o đức HôÌ€ Chí Minh ở Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên sẽ tiếp tuÌ£c đươÌ£c phát triển cả vêÌ€ bêÌ€ rôÌ£ng vaÌ€ chiêÌ€u sâu. VaÌ€ sưÌ£ nỗ lưÌ£c vươÌ£t bâÌ£c, dám nghĩ, dám laÌ€m của cán bôÌ£ nhân viên, chắc chắng răÌ€ng Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên sẽ tiếp tuÌ£c phát triển, xứng đáng với truyêÌ€n thống vaÌ€ tiếp tuÌ£c khẳng điÌ£nh viÌ£ thế môÌ£t doanh nghiêÌ£p lớn- cái nôi của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam.

Theo tuyengiao.vn

(Lê Thuỷ)