Tinh giản biên chế, thực hiện chế độ kiêm nhiệm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Kế hoạch của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

14/12/2015 13:59

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Kế hoạch của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Kế hoạch nêu rõ, sẽ kiên trì chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) bảo đảm đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao của năm 2015.

Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh..., có thể bổ sung biên chế, nhưng phải quản lý chặt chẽ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Cùng với đó là giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng thời từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước khác ở Trung ương, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế của từng Bộ, ngành, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Để hỗ trợ cho chính sách tinh giản biên chế hiệu quả, việc tuyển dụng CBCCVC cũng phải được làm một cách bài bản. Theo đó, chỉ tuyển dụng số CBCCVC mới không quá 50% số CBCCVC đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế của CBCCVC đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương.

Hàng năm, giảm 50% số biên chế thuộc diện tinh giản và giảm 50% biên chế của số CBCCVC nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, sẽ hỗ trợ công cuộc tinh giản biên chế bằng việc đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của CBCC từ Trung ương đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố.

Đồng thời, xem xét khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của CBCC cấp xã...

Về vấn đề kiêm nhiệm một số chức danh nhất định để giảm bớt vị trí việc làm, theo đó góp phần tinh giản biên chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị có khuyến khích vấn đề kiêm nhiệm để giảm bớt góp phần tinh giản biên chế. Tuy nhiên việc kiêm nhiệm cần được nghiên cứu triển khai đảm bảo có nguyên tắc để thực hiện kiêm nhiệm, trong trường hợp nào thì thực hiện kiêm nhiệm, còn trường hợp nào thì không.

Hiện nay trên cơ sở Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu để ban hành hướng dẫn cụ thể, đảm bảo có nguyên tắc nhất quán của việc kiêm nhiệm một số chức danh trong điều kiện nhất định.