Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 thành những nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên

Tại phiên họp ngày 10-4-2018, trên cơ sở xem xét Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Báo cáo số 110- BC/UBKT TW, ngày 19-3-2018) về kết quả làm việc của các đoàn kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Bí thư đánh giá cao sự cố gắng của năm đoàn kiểm tra tại 15 địa phương và các cơ quan Trung ương.

09/05/2018 07:51

Tại phiên họp ngày 10-4-2018, trên cơ sở xem xét Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Báo cáo số 110- BC/UBKT TW, ngày 19-3-2018) về kết quả làm việc của các đoàn kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Bí thư đánh giá cao sự cố gắng của năm đoàn kiểm tra tại 15 địa phương và các cơ quan Trung ương.

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng được quan tâm rõ rệt và chuyển biến theo hướng ngày càng tích cực; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật đảng nghiêm minh; công tác kiểm tra, kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm được thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn, nhiều tổ chức, đảng viên tự nhận hình thức kỷ luật khi có vi phạm. Uy tín của Đảng được củng cố, lòng tin của nhân dân và công tác xây dựng Đảng được tăng cường; vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị được nâng cao. Quá trình thực hiện Nghị quyết bước đầu đã tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế của Đảng và Nhà nước.

Ban Bí thư lưu ý công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến nhưng chưa đều, chưa đồng bộ, chưa toàn diện giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Việc đưa nội dung Nghị quyết và Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng hiệu quả thấp; nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu chú trọng về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Việc nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tốt; vẫn còn biểu hiện thiếu gương mẫu, lãng phí trong công tác và sinh hoạt, thậm chí vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức bị xử lý kỷ luật.

Còn nể nang, ngại va chạm, chưa thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Việc kiểm soát quyền lực còn nhiều hạn chế; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa phát huy hết vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế và cải cách hành chính chưa hiệu quả, gây tốn kém, lãng phí. Việc kê khai thu nhập, tài sản và kiểm soát, xác minh việc kê khai của cán bộ, đảng viên thực hiện chưa chặt chẽ, mang tính hình thức.

Công tác tự kiểm tra, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử ở một số nơi còn hạn chế, chưa chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các khuyết điểm, vi phạm; có nơi xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra vi phạm chưa nghiêm, tính răn đe chưa cao.

Phân tích nguyên nhân hạn chế, Ban Bí thư đề nghị thời gian tới các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tập trung nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị bằng những hành động thiết thực, cụ thể trong tự phê bình và phê bình. Thực hiện đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh những vi phạm, sai phạm, những vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; kết nối giữa xây và chống, xây phải rất cơ bản, chống phải rất quyết liệt. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Các cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch số 04- KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03- KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư; sớm có văn bản chỉ đạo cụ thể hóa những nhiệm vụ được giao để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của Ban Bí thư. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng T.Ư Đảng, các ban đảng Trung ương theo dõi việc thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.