Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã thoái vốn 11.517 tỷ

Lũy kế giai đoạn 2011 - 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đã thoái 11.517 tỷ đồng, thu về 11.183 tỷ.

25/10/2016 16:35

Lũy kế giai đoạn 2011 - 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đã thoái 11.517 tỷ đồng, thu về 11.183 tỷ.

Thông tin nói trên được Chính phủ nêu tại báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gửi Quốc hội.

Thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm, gồm chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, bất động sản và quỹ đầu tư là một phần nội dung của báo cáo này.

Cụ thể, Chính phủ cho biết, trong giai đoạn 2011- 2015, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đã thoái được 11.036 tỷ đồng, thu về 10.742 tỷ đồng.

Lý do số thu về giảm so với sổ sách là do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thoái 800 tỷ đồng và Tổng công ty Lương thực Miền Nam thoái 1,3 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, khối này tiếp tục thoái được 481 tỷ đồng, thu về 441 tỷ đồng. Giá trị thu về thấp hơn giá trị đã đầu tư do Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ thoái 100,6 tỷ đồng tại khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, thu về 18,3 tỷ đồng.

Riêng thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIS), Chính phủ cho biết trong giai đoạn 2011-2015, SCIC đã thực hiện bán vốn tại 368 doanh nghiệp, trong đó bán hết vốn Nhà nước tại 336 doanh nghiệp, bán bớt vốn nhà nước tại 30 doanh nghiệp và bán quyền mua tại 2 doanh nghiệp.

Tổng giá trị thu về đạt 6.998 tỷ đồng, gấp 2,4 lần giá trị đầu tư (2.940 tỷ đồng), thặng dư bán vốn là 4.058 tỷ đồng.

Còn 9 tháng đầu năm 2016, SCIC đã bán vốn tại 54 doanh nghiệp với giá trị là 1.442 tỷ đồng, thu về 3.818 tỷ đồng, thặng dư bán vốn là 2.376 tỷ đồng.

Lũy kế giai đoạn 2011 - 2015 và 9 tháng năm 2016, SCIC đã thoái 4.382 tỷ đồng, thu về 10.816 tỷ đồng (gấp 2,5 lần giá trị đầu tư), thặng dư bán vốn 6.434 tỷ đồng.

Đánh giá chung, Chính phủ cho rằng quá trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính, trọng tâm là thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm còn chậm, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ xác định sẽ thực hiện theo nguyên tắc thị trường việc thoái vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp và vốn của các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào ngành không phải ngành nghề kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan với ngành nghề kinh doanh chính theo quy định về tiêu chí phân loại , doanh nghiệp có vốn nhà nước.