Sớm hiện thực hóa nghị quyết vào cuộc sống

Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

12/03/2021 14:54

Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
(Ảnh: Hiền Hòa)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công rất tốt đẹp. Ðại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Ðại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; thể hiện những quan điểm xuyên suốt, vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam; định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành công của Ðại hội lần thứ XIII đã củng cố niềm tin, đồng thời tạo ra động lực mới, khí thế mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Ðảng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những thuận lợi, nắm bắt đúng thời cơ, huy động tốt mọi nguồn lực xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết Ðại hội ghi dấu ấn rất rõ về tinh thần quyết tâm đổi mới sáng tạo, vượt mọi khó khăn, đi cùng thời đại và tiến lên cùng thời đại, là cơ sở nền tảng để toàn Ðảng, là kim chỉ nam để chúng ta thực hiện trong suốt nhiệm kỳ.

Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, nhằm đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống. Ðây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nghiêm túc tìm hiểu, học tập để nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Ðảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Ðảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Yêu cầu này cũng đã được nêu rõ trong bài diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế…”.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cùng với đó, đấu tranh quyết liệt với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử xấu; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, khẳng định tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Ðảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp uỷ trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, đơn vị tập trung trí tuệ, nhanh chóng xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch thực hiện của cá nhân sát với tình hình thực tiễn, đặc điểm, tính chất của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát nội dung Nghị quyết của Ðại hội, tập trung cụ thể hoá và chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra, những khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…

Mỗi chương trình, đề án cần có kế hoạch thực hiện với tiến độ rõ ràng; có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành gắn với trách nhiệm cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân cấp ủy, người đứng đầu. Từ đó xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong các cấp, các ngành, thúc đẩy tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, sớm biến các chủ trương của Ðảng thành hiện thực, giải quyết tốt các vấn đề cấp bách, cốt yếu đối với cuộc sống của nhân dân. Làm sao để việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng trở thành quá trình chuyển biến ý chí của Ðảng, nguyện vọng của nhân dân thành ý chí, hành động hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Để triển khai nghị quyết có hiệu quả, cần chú trọng kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn tồn tại, hạn chế; đồng thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay để nhân rộng điển hình trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nghị quyết của Đại hội đã có, điều quan trọng hơn cả là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội như thế nào để đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống. Khoảng cách đó gần hay xa, nhanh hay chậm không phải chỉ là trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp uỷ, của đảng viên mà là sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân như chúng ta thường nói “ý Đảng – lòng dân” sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần, ý chí và quyết tâm mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng thực hiện và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.