Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 293 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của Đảng bộ, tiến hành họp trong 03 ngày 19, 20 và 21 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội.

23/11/2020 09:50

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 293 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của Đảng bộ, tiến hành họp trong 03 ngày 19, 20 và 21 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội.

Đại hội đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình tại Đại hội; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyết nghị các nội dung quan trọng.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết .