Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.

05/07/2019 20:55

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP.Nghị định số 51/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Với 4 chương, 37 điều, Nghị định số 51/2019/NĐ-CP có một số điểm mới về mức xử phạt, hình thức xử phạt, hành vi bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.Theo đó, Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Đối tượng áp dụng nghị định này là các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng), đối với tổ chức là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; về xử phạt vi phạm hành chính và thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, tạo tính răn đe phù hợp, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyền giao công nghệ. Những nội dung mới của Nghị định giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công tác quản lý về công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).