Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

Chiều 1-10-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

02/10/2018 13:19

Chiều 1-10-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.


Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước, dự hội nghị có thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

9 tháng đầu năm 2018, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Một số địa phương như Nam Định, Quảng Trị, Ninh Bình có cách làm sáng tạo, thực hiện việc chấm điểm cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm. Theo số liệu tổng hợp ban đầu, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tổng số cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hưởng phụ cấp ở thôn, tổ dân phố giảm 132.354 người (tương ứng 3.54%), trong đó số cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm hơn 85.600 người (tương ứng 2.94%); người hưởng phụ cấp ở thôn, tổ dân phố giảm 47.324 người (tương ứng 5,61%)…

Thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tổng biên chế cả nước đã tinh giản được 40.203 người. Một số địa phương đã tham mưu thực hiện có kết quả tích cực như Quảng Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Sơn La, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Ninh và Bộ Công an. Nhiều địa phương đã triển khai quyết liệt, khắc phục khó khăn và đã có kết quả bước đầu: Tỉnh Đồng Tháp tiên phong thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là mô hình “Hội quán”. Tỉnh Hà Giang rất quyết liệt trong việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn của tỉnh (sáp nhập Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ tỉnh; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra tỉnh…); tỉnh Tuyên Quang quyết liệt trong thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì tham mưu hoàn thành 3 đề án quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu ban hành, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tự kiểm tra, rà soát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu cho cấp uỷ kiểm tra, giám sát việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ các cấp. Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, dự thảo các hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đã được Bộ Chính trị thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quyết định 79-QĐ/TW ngày 10-4-2012 về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan thực hiện việc chỉ định, giới thiệu bầu, bổ nhiệm, điều động, cán bộ theo phân cấp quản lý, trong đó Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, chỉ định, chuẩn y, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, phong, thăng hàm cấp tướng, điều động 321 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW, ngày 14-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương đã tích cực tham gia. Đồng thời, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2018, đã có 47 địa phương, đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 3 tháng cuối năm 2018:

1.Tiếp tục tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra của các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành. Hoàn thành kiểm tra chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/BTCTW, ngày 22-1-2018 tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018.

3. Hoàn thành Đề cương Báo cáo tình hình, dự thảo Quy định quản lý thống nhất tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

4. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021. Nghiên cứu tham mưu các giải pháp để tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng Quy định về việc khảo sát nhân sự phục vụ cho việc đánh giá cán bộ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ.

5. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2018. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy tỉnh đối với cấp ủy huyện, cấp ủy huyện với cấp ủy cơ sở và cấp ủy cơ sở đối với tất cả các chi bộ trực thuộc. Báo cáo Bộ Chính trị Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” theo kế hoạch.

6. Tiếp tục làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương quản lý đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định; Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ và trả lời những vướng mắc với các địa phương, đơn vị khi thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Đồng Tháp, Trà Vinh, Kon Tum... đã chia sẻ một số kết quả, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phát biểu kết luận hội nghị,đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng với cách làm quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 9 tháng qua. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng và giải quyết chính sách cán bộ, nhất là cán bộ diện tinh giản biên chế. Tinh thần chung là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, nóng vội, cần tạo sự nhất trí, đồng thuận cao.

Chủ động tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) về công tác xây dựng đảng; tập trung tham mưu hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018. Tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; đồng thời triển khai tổng kết, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó tích cực triển khai có kết quả Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.