Hướng dẫn xử phạt không đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn xử phạt không đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.

26/05/2015 14:32

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn xử phạt không đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng Công ty không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty mình cho Cơ quan thuế thì Công ty bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế và vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước thì Công ty bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế, đồng thời nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thì: Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế; Công ty không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan; Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, hoặc Công ty đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi cơ quan Thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở và đảm bảo hàng hóa, dịch vụ thực tế có mua bán, việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan sẽ được xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Nội dung chi tiết căn bản, đề nghị xem tại đây.