Hướng dẫn mới về việc sử dụng hoá đơn điện tử

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

28/11/2020 16:56

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo Bộ Tài chính, trước đây, theo Nghị định 119 và Thông tư 68 thì thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là từ 1/11/2020. Tuy nhiên, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP, qua đó lùi thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đến 1/7/2022.

Vì vậy, để thống nhất áp dụng các văn bản về hóa đơn điện tử, tại Thông tư 88, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68.

Cụ thể, kể từ nay đến 30/6/2022, các văn bản sau vẫn còn hiệu lực:

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 1/12/ 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.

- Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/ 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

- Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế; Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

- Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/ 2015.

- Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/ 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/ 3/ 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/ 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/ 2015 của Bộ Tài chính).

Ngoài ra, Thông tư 88 cũng bãi bỏ những nội dung tại Điều 26 Thông tư 68 là “Từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử” vì đã lùi sang 1/7/2022 theo Nghị định 123.

Thông tư 88/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/11/2020.