Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019; triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

19/04/2019 10:02

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019; triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Các đồng chí: Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐUK; Đinh Mạnh Thanh - Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT ĐUK; Trần Mạnh Tuấn - Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực, Phó Chủ nhiệm và cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc của Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong quý I/2019, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai thực hiện được một số nội dung trong Chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cấp dưới xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính đảng; đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên; chú trọng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện kịp thời theo quy định.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối tiếp tục duy trì có nền nếp. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát vào phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối.

Thời gian qua, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 50 tổ chức đảng; đã kiểm tra xong và kết luận 32 tổ chức đảng, đang kiểm tra theo quy trình đối với 18 tổ chức đảng. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy định, tiến hành giám sát chuyên đề đối với 62 tổ chức đảng, 252 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiến hành kiểm tra tài chính Đảng đối với 62 tổ chức đảng và 322 đảng viên. Trong Quý I, có 15 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 14 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 5 cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 9 đảng viên, có 1 đảng viên bị xử lý pháp luật.

Tuy nhiên, trong Quý I, một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra chậm ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, còn một số ủy ban kiểm tra chưa xác định đúng nội dung kiểm tra theo đúng quy định; một số ủy ban kiểm tra gửi Báo cáo định kỳ và chuyên đề còn chậm.

Nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Tăng cường nắm tình hình các đơn vị qua các kênh thông tin để phát hiện, xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tham mưu thực hiện sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đối với ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc sẽ chủ động tham mưu và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối năm 2019 là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với ban thanh tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt và hướng dẫn nội dung Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2019 và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Và tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy hoạch cấp ủy, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối quản lý; công tác phát triển đảng viên mới; việc triển khai, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong thời gian qua. Đồng chí ghi nhận sự chủ động trong việc gắn nội dung Hội nghị giao ban Quý I với chuyên đề triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cần phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thẩm định về quy hoạch cấp ủy, công tác cán bộ tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng; xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; tham mưu xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đồng chí đề nghị ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối năm 2019 là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng cũng như Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường nắm bắt, trao đổi thông tin để tham mưu giúp cấp ủy xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.