Hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Bộ Tài chính vừa thông tin về kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng bổ sung quy định giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý cho thuê, khai thác nhà đất thuộc sở hữu nhà nước để tăng thêm nguồn thu cho Nhà nước và sửa đổi Luật Đấu giá theo hướng bổ sung hình thức đấu giá cho thuê tài sản nhà nước.

09/09/2021 09:29

Mới đây, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (Ban Chỉ đạo 167) về thực trạng quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước giao cho Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh quản lý, Sở này cho rằng, công tác quản lý, sử dụng nhà sở hữu nhà nước hiện còn tồn tại một số bất cập. Các văn bản quy định về quản lý tài sản nhà nước được giao cho cơ quan làm trụ sở nhưng không có mô hình giữ hộ, quản lý vận hành cho thuê để tăng thêm ngân sách cho Nhà nước và đấu giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Do vậy, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng bổ sung chế độ giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý cho thuê, khai thác để tăng thêm nguồn thu cho Nhà nước, đồng thời sửa đổi Luật Đấu giá theo hướng bổ sung hình thức đấu giá cho thuê tài sản nhà nước.

Thông tin về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê đối với tài sản công được giao quản lý trong trường hợp:

Thứ nhất, nhà, đất được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất.

Thứ hai, nhà, đất được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.

hnm_9659

Theo quy định hiện hành, việc cho thuê phải được lập thành Đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện theo phương thức đấu giá nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang được giao cho Công ty kinh doanh nhà quản lý, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Công văn số 1631/TTg-CN ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính cũng đã có các văn bản: Công văn số 12748/BTC-QLCS ngày 16/10/2020 và Công văn số 12817/BTC-QLCS ngày 19/10/2020 gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo thực trạng quỹ nhà, đất đang giao cho công ty quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý. Đồng thời, báo cáo đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức quản lý và cơ chế chính sách, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý quỹ nhà, đất này.

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng và các địa phương, Bộ sẽ nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách và quản lý, sử dụng đối với quỹ nhà, đất.

Bình luận