Hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đã hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc.

08/08/2016 14:37

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đã hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc hoàn thành vào ngày 3/8/2016 vừa qua.

Trước đó, ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD-02).

Sản phẩm thép mạ thuộc đối tượng điều tra được phân loại theo các mã HS sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7225.99.90; 7226.99.11; 7226.99.19; 7226.99.91; 7226.99.99.

Bên yêu cầu là bốn nhà sản xuất thép mạ của Việt Nam gồm: Công ty cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC), Công ty TNHH Tôn Phương Nam, Công ty cổ phần Thép Nam Kim và Công ty cổ phần Tôn Đông Á.

Giai đoạn điều tra từ 01 tháng 10 năm 2014 đến 30 tháng 9 năm 2015.

Trong quá trình điều tra sơ bộ, do các bên liên quan đề nghị gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra và Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cần có thêm thời gian để đánh giá vụ việc, ngày 23 tháng 5 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành quyết định 2003/QĐ-BCT gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ đối với vụ việc nêu trên thêm 60 ngày.

Ngày 03 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ và gửi Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ đến các bên liên quan của vụ việc để các bên liên quan có ý kiến bình luận đối với nội dung của Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ.

Các bên liên quan trong vụ việc nêu trên đã đăng ký làm bên liên quan của vụ việc mà chưa nhận được Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích của bên liên quan trong vụ việc.