Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 5-2018

Chiều 2-5-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

03/05/2018 09:24

Chiều 2-5-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 4-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” tích cực hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch và các tài liệu liên quan, được Bộ Chính trị đánh giá cao. Hiện Ban Tổ chức Trung ương đang tiếp tục hoàn thiện các tài liệu liên quan để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII theo kế hoạch.

Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị.Một số ban tổ chức cấp ủy đã tham mưu cấp ủy thực hiện quyết liệt, hiệu quả những việc đã chín, đã rõ, đã cụ thể như giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó, giảm khối văn phòng, sáp nhập các cơ quan...

Triển khai việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị;theo đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp có trách nhiệm, phối hợp tham mưu cấp ủy thực hiện: Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp lý về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Tự kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình trong công tác cán bộ theo phân cấp. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và đơn vị trực thuộc rà soát các nội dung công tác cán bộ nêu trên. Kịp thời xem xét, xử lý theo quy định đối với những trường hợp sai phạm; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tích cực triển khai xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng theo các quyết định số 2474, 2475-QĐ/TW; đồng thời chủ động phản ánh các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, cùng trao đổi, giải đáp, tháo gỡ để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Ngành.
Tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức Hội nghị trực tuyến về xây dựng hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm thảo luận về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan và các giải pháp về ngành nghề, chính sách ưu đãi nhằm phát huy lợi thế, thế mạnh đặc thù của các khu kinh tế này.

Tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý; phê duyệt quy hoạch đối với 13 địa phương, đơn vị với tổng số 314 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của ban thường vụ cấp ủy các cấp về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý; về luân chuyển cán bộ. Ban hành quyết định về việc bổ nhiệm ngạch, xếp lương chuyên viên chính và thăng hạng viên chức năm 2017 theo kết quả phê duyệt của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018; hoàn thành việc tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, khóa XII.

Xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11-3-2013 của Ban Bí thư (khóa XI); Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX); về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 19-5 trình cấp ủy xem xét, quyết định.

Nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị 127 trường hợp diện Trung ương quản lý bảo đảm kịp thời, theo đúng quy định.

Tích cực triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 trong toàn hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương cũng chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các khu vực trên cả nước của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong tháng 5-2018, toàn Ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ; trong đó, tập trung hoàn thiện Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo Kế hoạch.

2. Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành; tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Khẩn trương tham mưu triển khai tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Công văn số 5030-CV/BTCTW, ngày 24-4-2018 của Ban Tổ chức Trung ương.
3. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.
4. Rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; phối hợp rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đảm bảo đúng quy định.

5. Tập trung xây dựng Đề án Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

6. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tham mưu đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình mới.

7. Tập trung sửa đổi, bổ sung Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị khóa IX; Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11-3-2013 của Ban Bí thư. Tham mưu Ban Bí thư về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và dự thảo bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ.
8. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.
9. Chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018 với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.
10. Sửa đổi Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các quyết định ban hành về Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 4 vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành. Thống kê tình hình sử dụng biên chế sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Chính trị.
Sớm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ thay thế những cán bộ nghỉ giữa nhiệm kỳ, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ trong toàn ngành, đồng thời đẩy mạnh chống chạy chức chạy quyền.