Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 2-2020

Chiều ngày 2-3-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

05/03/2020 16:29

Chiều ngày 2-3-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đại diện một số cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương.
Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; tiếp tục cụ thể hóa Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:
1. Cơ bản đã hoàn thành 3/10 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
2. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, trong đó đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở; xây dựng Kế hoạch tổ chức 1.174 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và 92 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trong quý I và quý II-2020.
3. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dần đi vào thực chất hơn. 59/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với 816 đồng chí ủy viên ban thường vụ, trong đó, 20,7% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,8% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Việc tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm trong công tác cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư, đạt được những kết quả quan trọng.
5. Việc thực hiện các nhiệm vụthường xuyên về công tác cán bộ được bảo đảm gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Trong 2 tháng đầu năm, đã tham mưu thẩm định 138 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 181 trường hợp diện Trung ương quản lý; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.
6. Các mặt công tác thường xuyên tiếp tục được bảo đảm. Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức, nội dung, phong phú, đa dạng, thiết thực. Đã triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dung Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Công tác phối hợp, trao đổi, giải đáp, chung tay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phát huy trí tuệ tập thể toàn Ngành trong việc tham gia, đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề án, nhiệm vụ ngày càng đi vào nền nếp, bài bản; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng nâng cao.
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm và chương trình công tác năm 2020, trong tháng 3-2020 toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham mưu hoàn thiện có chất lượng các báo cáo tổng kết; tiếp tục xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới, đặc biệt đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm ngay trong quý I-2020.
2. Triển khai thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện 7 đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương trong quý I và đầu quý II-2020.
3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị…
4. Tiếp tục xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kiện toàn TCCSĐ phù hợp với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.
5. Triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ: Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để tiếp tục cụ thể hoá thành khung chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Nắm vững tình hình chính trị nội bộ, giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay và lịch sử chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, in-tơ-nét... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.
6. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt; tập trung chống suy thoái và đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền. Ban hành và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
7. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận: Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và phát triển mạng lưới cộng tác viên khoa học.
8. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng về cả chất và lượng.Tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”. Triển khai Kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh thực tiễn rất phong phú, diễn ra rất nhanh so với quy định hiện hành, quy định không thể bao phủ hết những gì xảy ra xung quanh chúng ta, nhất là liên quan đến con người. Cần phát hiện kịp thời những vướng mắc để cùng nhau hợp tác. Đồng chí lưu ý thời gian trôi đi rất nhanh, công việc tổ chức xây dựng Đảng ngày càng nhiều, đòi hỏi sự chính xác, kịp thời; trong khi đó nguồn lực, trình độ có hạn, việc đột xuất bất ngờ thường xuyên xảy ra, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp. Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy phải tập trung hơn, lưu ý hơn, đầu tư công sức lãnh đạo, chỉ đạo hơn. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần quyết tâm, đồng lòng thực hiện theo phương châm chung tay tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị chủ động rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức đại hội chi bộ, phát huy những điểm tốt, khắc phục những hạn chế để thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở đúng quy trình, điều kiện, phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể, bảo đảm tìm nhân sự đúng người, đúng việc.
Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý danh dự là điều cao quý nhất; cần nêu cao tinh thần tự giác, tự trọng trong công tác tham mưu cán bộ, thực sự đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông để làm công tác nhân sự, lựa chọn được người có đức, có tài cho cấp ủy các cấp. Các cơ quan tham mưu cho cấp ủy cần thực hiện nghiêm Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”. Kịp thời kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn vi phạm. Ai vi phạm thì bị xử lý, ai làm tốt được biểu dương, khen thưởng.
Đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát theo việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hoàn thành nhiều đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do vậy các địa phương, đơn vị cần chủ động bố trí thời gian, công sức góp ý một cách triệt để, chất lượng để các đề án đi vào thực tiễn một cách thực chất, không xảy ra vướng mắc.
Đồng chí nhắc nhở làm tốt công tác tuyên truyền. Cấp ủy các cấp tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, tuyên truyền, cổ động cơ quan, đơn vị có phong trào thi đua yêu nước gắn với đại hội đảng bộ các cấp. Dành thời gian thỏa đáng tranh thủ ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Đồng chí lưu ý phát huy tinh thần chủ động, không để tồn đọng công việc trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình. Tất cả vì việc chung, không vì động cơ cá nhân, lợi ích nhóm. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu chung tay tháo gỡ khó khăn, bất cập có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cùng nhau chia sẻ.