Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018

Chiều 29-10-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

30/10/2018 09:57

Chiều 29-10-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu chị đạo hội nghị.Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tháng 10 vừa qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu ban hành Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.Toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành các đề án về tạo nguồn cán bộ; quy định về luân chuyển cán bộ và triển khai công tác luân chuyển cán bộ gắn với việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương; xây dựng và triển khai quy định việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ với khu dân cư...

Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều địa phương (Hà Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Quảng Bình, Phú Yên, Tiền Giang…) đã phê duyệt các đề án thí điểm hợp nhất cơ quan đảng với cơ quan nhà nước, đề án hợp nhất tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, chuyên môn cấp tỉnh, các phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Toàn Ngành tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tập trung tham mưu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương theo kế hoạch công tác. Trong tháng, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì tham mưu, hoàn thành 3 đề án, nhiệm vụ, báo cáo và được cấp thẩm quyền thông qua, trong đó có việc tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; tham mưu ban hành Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý bảo đảm đúng quy định của Đảng về công tác cán bộ; trong đó, thực hiện công tác nhân sự thường xuyên đối với 107trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Phối hợp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo phân cấp tại Quy định 105-QĐ/TW.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, đào tạo tại chỗ, tăng cường hình thức đào tạo ngắn hạn, trung hạn trong và ngoài nước; quan tâm mở các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn được quy hoạch. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho 36 đồng chí; phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 64 đồng chí, đối tượng 1, khóa 72.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; duy trì có nền nếp việc thực hiện các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đảng viên, về phát triển đảng viên mới. Thực hiện xét và phát thẻ đảng viên, tặng huy hiệu đảng cho đảng viên đợt cuối năm. Nhiều địa phương đã tích cực tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá, xếp loại cụ thể hóa cho các loại hình tổ chức đảng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 trong toàn hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng sơ khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018, tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 của các địa phương, đơn vị, cá nhân... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, trao đổi, cung cấp thông tin về cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 11-2018:

1. Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII, gắn với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo tinh thần Công văn số 6471-CV/BTCT của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

3. Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ. Toàn Ngành tập trung tham mưu hoàn thiện 7 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, tích cực chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; tham mưu cấp ủy, cụ thể hóa các đề án, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng Chương trình công tác năm 2019.

4. Rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, diện ban thường vụ quản lý.

5. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; hoàn thiện Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII. Tham mưu đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình mới. Khảo sát, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

6. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức lên hạng II. Tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018.

7. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Hoàn thành Báo cáo tổng kết thực hiện chủ trương thí điểm đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội và đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội và các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

8. Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24-9-2018 của Ban Tổ chức Trung ương gắn việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương.

9. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-02-2018 “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” của Bộ Chính trị khóa XII.

10. Chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018, tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị,đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, triển khai thành lập các tiểu ban chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng ban hành Chỉ thị mới sát thực tiễn, dễ thực hiện.

Nghiên cứu, góp ý Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy cấp tỉnh; góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Gắn việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII với chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới, kiện toàn đội ngũ cán bộ có năng lực gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số hợp lý. Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, nhất là tham mưu xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi đôi với thực hiện tốt chế độ chính sách, nhất là đối với cán bộ trong diện tinh giản biên chế. Chuẩn bị tốt việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên gắn với quy định nêu gương và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018. Trong công tác tuyên truyền cần chú ý lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, đồng thời phản bác, đấu tranh lại các luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.