Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2017

Chiều 6-11-2017, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

07/11/2017 09:00

Chiều 6-11-2017, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị.


Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 10-2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Tham mưu ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; trực tiếp đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng Đề cương tuyên truyền, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tham mưu ban hành Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, góp phần tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ theo hướng bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch ở tất cả các bước. Rà soát, bổ sung, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến đầu tháng 11-2017, đã có 43 địa phương, cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ quy hoạch về Ban Tổ chức Trung ương.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổng kết, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW. Đến nay, đã có 47/63 tỉnh, thành phố và 9/19 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm, gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Chuẩn bị tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017. Đây là năm đầu tiên thực hiện phân cấp thi nâng ngạch chuyên viên chính, xét thăng hạng viên chức cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, đã 57 tỉnh, thành phố và 22 cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch, thực hiện xét duyệt hồ sơ, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi.

Tiếp tục hoàn thiện việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 67-QĐ/TW, Quyết định số 68-QĐ/TW và tham mưu ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo đúng kế hoạch. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đúng quy định. Tham mưu thực hiện tốt các chính sách thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý; tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Tiếp tục tổng hợp Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 và nhu cầu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2018-2020. Xây dựng các chương trình hợp tác giữa các bộ, ban, ngành Trung ương của Việt Nam với Nhật Bản; hoàn thiện báo cáo về Đề án 165 và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án.

Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời gửi văn bản xin ý kiến của 18 đơn vị về các nội dung gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị đối với các tập thể, cá nhân năm 2017. Tiếp tục hoàn thiện các đề án: “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm”, “Quy định về lề lối làm việc của ban tổ chức cấp ủy các cấp, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng”, “Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân”, “Tổng kết Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”; “Bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ theo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; “Quy định về rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng” và “Hướng dẫn khung để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên”.

Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 119 trường hợp diện Trung ương quản lý phục vụ công tác cán bộ. Hướng dẫn, trao đổi về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng liên quan đối với 6 trường hợp. Tiếp thu, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) để báo cáo Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ hai - năm 2017. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về giải, đăng tải các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng.

Trong tháng 11-2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tích cực chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; tham mưu nội dung gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đối với các tập thể, cá nhân năm 2017.

2. Tham mưu tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trình Bộ Chính trị tháng 11-2017. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tập trung xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 04- HD/BTCTW, ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương.

4. Hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

5. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng quy định, quy trình. Hoàn thiện việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 67-QĐ/TW, Quyết định số 68-QĐ/TW và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, trình Bộ Chính trị đầu tháng 11-2017. Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; phối hợp, chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm; hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, cơ quan, đơn vị (nếu có yêu cầu).

6. Tham mưu Ban hành văn bản hướng dẫn việc phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; hoàn thiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm; tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

7. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý; hoàn thiện việc bổ sung, sửa đổi Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

8. Chú trọng tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017 gắn với tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ hai. Chuẩn bị tổng kết công tác năm 2017; xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy các cấp (phần về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 10 vừa qua. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn hết sức nặng nề, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị. Tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đặc biệt là Đề án Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.