Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020

Chiều 3-2-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

05/02/2020 13:44

Chiều 3-2-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đại diện một số cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương.

Trong tháng 1-2020, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết cổ truyền Canh Tý an toàn, tươi vui và tiết kiệm, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khẩn trương cụ thể hóa Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật là:

(1) Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại tại 64 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của gần 4500 đại biểu với nhiều đổi mới, được đại biểu và dư luận đánh giá cao.

(2) Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dần đi vào thực chất hơn, phát huy dân chủ, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng.

(3) Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện bài bản, nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu, tiến độ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, cơ bản không có vướng mắc.

(4) Lễ công bố và traoGiải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 được tổ chức thành côngđã góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

(5) Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả. Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế; ban hành Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30-12-2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 2-1-2020 về chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

(6) Việc thực hiện các nhiệm vụthường xuyên về công tác cán bộ được bảo đảm gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu ban hành Quy định số 214-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; phối hợp Ban Dân vận Trung ương, tham mưu ban hành Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Đã tham mưu thẩm định 39 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Tiếp tục phối hợp tổ chức, quản lý lớp thứ ba, lớp thứ tư bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. Tổ chức 2 đoàn đi nghiên cứu, học tập tại nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo tại Xin-ga-po và Đài Loan.

(7) Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, chú trọng kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, phát triển đảng trong doanh nghiệp.

(8) Công tác phối hợp, trao đổi, giải đáp, chung tay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phát huy trí tuệ tập thể toàn Ngành trong việc tham gia, đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề án, nhiệm vụ ngày càng đi vào nền nếp. Tích cực rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020 gắn với phân công công tác theo vị trí việc làm trong toàn Ngành.

Trong tháng 2-2020, toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2020 theo Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.Cơ quantổ chức cấp ủy các cấp chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, tham mưu cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời tham mưu chỉ đạo kiểm tra, sơ kết đánh giá theo định kỳ, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để đề xuất thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê bình, xử lý những địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

2. Triển khai thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu:(1) Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nghiên cứu trình các cấp tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (2) Xây dựng, hoàn thiện một số đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12.

3. Chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị:(1) Tham mưu hoàn thiện có chất lượng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để xin ý kiến đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Tiếp tục xây dựng Đề án Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (2) Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. (3) Tham mưu chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng:(1) Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Chú trọng bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội. (2) Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục hoàn thiện một số hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. (3)Tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc. Xây dựng cơ chế để tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp.

5. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên:(1) Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đảng viên; thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. (2) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ. (3) Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tổng hợp, báo cáo theo Quy định. (4) Quản lý chặt chẽ đảng viên; coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

6. Triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ:(1) Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để tiếp tục cụ thể hoá thành khung chương trình đào tạo, tăng cường huy động các nguồn lực để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Hoàn thành nghiên cứu xây dựng Quy định về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia; trợ lý, thư ký của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”,lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tập trung chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộvà đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền.Chủ động xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

8. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; tập trung xây dựng Chiến lược và Kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và phát triển mạng lưới cộng tác viên khoa học.

9. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, tính chuyên nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”. Triển khai Kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn Ngành tập trung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trước hết là cấp cơ sở. Trong công tác chuẩn bị nhân sự phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của cơ quan, địa phương, đơn vị, nhân dân lên trên hết. Tích cực rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; điều động, bố trí, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trên cơ sở quy hoạch đồng thời thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn, nghị quyết của Trung ương, nhất là các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nắm chắc tình hình nội bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, in-tơ-net... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết, kiên trì kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những công việc đột xuất phát sinh; làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, rèn luyện cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.