Đối tượng nào phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?

Theo Bộ Tài chính, đối với thị trường chứng khoán, việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật và bảo đảm. Đó là nội dung tại dự thảo thông tư Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán mà Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến.

23/06/2020 09:29

Theo Bộ Tài chính, đối với thị trường chứng khoán, việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật và bảo đảm. Đó là nội dung tại dự thảo thông tư Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán mà Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến.

Phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố

Theo đó, đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

Dự thảo thông tư nêu rõ, việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm số Thẻ căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân, số Chứng minh thư quân nhân hoặc số Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, email, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan đồng ý.

Theo dự thảo, khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.

Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân và các đối tượng công bố thông tin không muốn công khai các thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 2 bản tài liệu, trong đó 1 bản báo cáo về việc công bố thông tin bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 1 bản báo cáo không bao gồm thông tin cá nhân để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin.

Bộ Tài chính quy định, việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.

Dự thảo nêu rõ, các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ 5 thông tin đã công bố, báo cáo như sau: Các thông tin công bố định kỳ phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 5 năm; Các thông tin công bố bất thường hoặc theo yêu cầu hoặc các thông tin khác phải lưu giữ trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu 5 năm.

Đối với công ty đại chúng là tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, việc công bố thông tin thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phù hợp với mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Với trường hợp tổ chức niêm yết chứng khoán, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty đại chúng bị hủy niêm yết, hủy đăng ký giao dịch, hủy tư cách công ty đại chúng phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty đại chúng cho đến ngày hủy niêm yết, hủy đăng ký giao dịch, hủy tư cách công ty đại chúng có hiệu lực theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

Đối tượng công bố thông tin là ai?

Theo dự thảo thông tư, các đối tượng công bố thông tin là tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua 1 người đại diện theo pháp luật hoặc 1 cá nhân là người được uỷ quyền công bố thông tin của tổ chức đó.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà tất cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành có trách nhiệm thay thế thực hiện công bố thông tin.

Bộ Tài chính cũng quy định, nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin là cá nhân có thể tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy quyền cho 1 tổ chức (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng, thành viên lưu ký, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc tổ chức khác) hoặc 1 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Thông tư này và pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc công bố thông tin của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện.