Đề xuất về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, bao gồm các lĩnh vực: Tài chính – ngân sách; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; kiểm toán nội bộ; giá; chứng khoán; dịch vụ tài chính; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động liên quan đến kinh doanh bảo hiểm.

07/06/2018 13:28

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, bao gồm các lĩnh vực: Tài chính – ngân sách; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; kiểm toán nội bộ; giá; chứng khoán; dịch vụ tài chính; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động liên quan đến kinh doanh bảo hiểm.

Dự thảo nêu rõ về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử. Theo đó, chứng từ điện tử có giá trị pháp lý là bản gốc khi đáp ứng Điều 13 Luật Giao dịch điện tử.

Chứng từ điện tử đáp ứng điều 13 Luật giao dịch điện tử khi thực hiện một trong các biện pháp sau: Người khởi tạo chứng từ điện tử ký chứng từ điện tử bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp.

Hệ thống thông tin có biện pháp: bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, lưu trữ trên hệ thống (trong trường hợp không áp dụng chữ ký số cho chứng từ điện tử); ghi nhận người khởi tạo chứng từ điện tử; áp dụng một trong các biện pháp sau để xác thực người khởi tạo chứng từ điện tử: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên.

Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính: chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; chứng thư số nước ngoài được công nhận tại Việt Nam.

Chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử

Khi cần thiết, chứng từ giấy có thể chuyển sang chứng từ điện tử theo các phương thức sau: Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin. Nội dung của chứng từ giấy được nhận diện và chuyển đổi thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể in chứng từ điện tử từ hệ thống thông tin để lưu trữ, đối chiếu thông tin hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông tin về chứng từ hoặc cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin trong phạm vi quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu chủ quản hệ thống thông tin xác nhận việc thực hiện giao dịch điện tử dưới dạng giấy để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông tin về chứng từ hoặc cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin trong phạm vi quy định của pháp luật.

Về bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính: Chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính nếu thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tham gia giao dịch phải tuân thủ Luật an toàn thông tin mạng và các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.