Đề nghị doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin

Liên quan việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu. Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra tự vệ đối với mặt hàng tôn màu.

09/08/2016 08:08

Liên quan việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra tự vệ đối với mặt hàng tôn màu.

Ngày 6/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu với mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại điều 14 của Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của Bộ Công Thương, đồng thời Bộ Công Thương có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra tự vệ.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các doanh nghiệp có liên quan cần trả lời bản câu hỏi một cách đầy đủ nhất có thể. Nội dung trả lời phải được gửi về Cục Quản lý cạnh tranh trước 17h00 ngày 3/9/2016.

Điều đáng lưu ý với doanh nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức không đăng ký bên liên quan, không hợp tác với cơ quan điều tra sẽ không được tiếp cận các tài liệu công khai của vụ việc và không được nhận dự thảo các báo cáo của vụ việc.