Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra công văn yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh về công tác tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

27/05/2021 09:02

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra công văn yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh về công tác tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thông báo Kết luận số 237-TB/TW ngày 11/11/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) trong Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 09/12/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện trên, cụ thể:

Đối với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các địa phương có gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là các hoạt động triển lãm tranh cổ động, trưng bày, giới thiệu về Bác Hồ, về kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thành tựu sau 35 năm đổi mới đất nước và văn hóa, con người Việt Nam; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chỉ đạo tổ chức sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi về Bác Hồ, về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương “người tốt”, “việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những tác phẩm có giá trị cao, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Chỉ đạo tổ chức tốt Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo các nhà xuất bản tổ chức biên soạn, phát hành, trưng bày giới thiệu sách, báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường cứu nước của Người; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò, giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cũng như cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với lịch sử và dân tộc Việt Nam.

Đối với Bộ Ngoại giao, chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thông tin về sự kiện gắn với việc tuyên truyền Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, vị thế, uy tín ngày càng cao, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và hạnh phúc.

Đối với các cơ quan báo chí Trung ương, tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự, diễn đàn để tuyên truyền, làm rõ: Ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là đúng đắn, sáng tạo; tôn vinh, tri ân sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; tăng cường các phóng sự, chương trình nghệ thuật ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, phim tài liệu về sự kiện,... hấp dẫn, lôi cuốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến.

Đối với Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm về sự kiện bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, kết hợp với tuyên truyền kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó lưu ý chỉ đạo:

Một là, tuyên truyền về sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm tuyên truyền, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, trên Internet và các trang mạng xã hội. Vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên xây dựng các clip ngắn về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Internet và mạng xã hội. Chỉ đạo tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, thi trắc nghiệm trực tuyến về sự kiện.

Hai là, chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh, thành phố tiếp sóng, phát sóng phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương “người tốt”, “việc tốt”, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.