Đảng ủy Khối DNTW ký Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

16/04/2019 11:07

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham dự Lễ ký, có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp cùng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp.

Về phía Đảng ủy Khối DNTW, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối DNTW và Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp cho thấy, sau gần 5 tháng thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối và Ủy ban đã đạt được một số kết quả khả quan; chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Quy chế phối hợp công tác. Công tác phối hợp giữa hai cơ quan đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có sự gắn kết, thường xuyên trao đổi thông tin giữa hai cơ quan về kết quả công tác của Đảng ủy Khối và Ủy ban.

Trong quá trình làm việc, các cơ quan tham mưu, giúp việc của hai cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong phối hợp giải quyết công việc khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, phối hợp có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những vướng mắc cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ ký kết.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ ký kết.

Theo Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan, trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng Ủy ban chủ trì, Đảng ủy Khối phối hợp trong lãnh đạo các doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp; nắm bắt tình hình, các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối chủ trì, Ban cán sự Đảng Ủy ban phối hợp trong lãnh đạo các đảng bộ doanh nghiệp triển khai công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy các cấp trong đảng bộ doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối và Ban cán sự Đảng Ủy ban phối hợp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên; bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình và hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sự đồng bộ quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy với người đứng đầu doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hằng năm, trao đổi thống nhất để chỉ đạo các đảng ủy, doanh nghiệp trực thuộc triển khai đồng thời công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Hai cơ quan phối hợp trong chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, trùng lắp; hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cùng các đại biểu tham gia
ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh, ngày 15/11/2018, 19 Tập đoàn, Tổng công ty đã được các Bộ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có 16 Đảng bộ Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW. Với tinh thần khẩn trương, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngày 16/11/2018, Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp đã ký Quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Khối DNTW. Thời gian vừa qua, Quy chế phối hợp đã được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác phối hợp được đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi bên.

Với việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban cán sự Đảng Ủy ban ngày hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong muốn hàng năm, hai cơ quan sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế để phát hiện những tồn tại, thiếu sót, các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung nhằm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị, giúp các các Tập đoàn, Tổng công ty kinh doanh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và thể hiện vai trò nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.