Bỏ nhiều khoản phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

20/12/2016 16:42

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo Biểu được ban hành kèm theo Thông tư, các mức thu không có nhiều chênh lệch so với hiện hành nhưng nhiều khoản phí, lệ phí đã được bãi bỏ.

Cụ thể, các khoản không còn thu nữa gồm: Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh; phí cung cấp thông tin về Điều lệ công ty; phí cung cấp các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; phí cung cấp thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 3 năm, thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 3 năm.

Các mức thu được giữ nguyên gồm: Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần; đăng ký cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

Mức phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 20.000 đồng/bản; cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp 150.000 đồng/báo cáo; phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần.

Mức phí cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp giảm từ 50.000 đồng xuống còn 40.000 đồng/bản.

Bổ sung thêm khoản phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên là 5.000.000 đồng/tháng.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được trích 85% số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thu được để chi hoạt động và nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và chuyển 70% số tiền phí thu được vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Việc trích chuyển được thực hiện hàng tháng. Số tiền còn lại 30% nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì số tiền 30% được sử dụng để trang trải cho việc thu phí.

Tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp nộp 100% tiền thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ 1-1-2017 và thay thế Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176.