Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

03/10/2016 11:19

Ngày 1-10-2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; quán triệt Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị.


Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn Nhà nước; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

9 tháng đầu năm 2016, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tích cực, chủ động đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, tham mưu, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng. Cụ thể là:

Tham mưu tổ chức, phục vụ kịp thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công việc được phân công thực hiện trước, trong và sau Đại hội XII và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội. Ngay sau Đại hội XII, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016; Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2016 gồm 24 đề án, trong đó có 6 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 12 đề án trình Bộ Chính trị, 6 đề án trình Ban Bí thư. Đến tháng 9-2016, có 11 đề án hoàn thành. Chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Tạp chí Cộng sản triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”.

Chủ động tham mưu ban hành hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; định hướng về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; tham mưu giới thiệu cán bộ tham gia ửng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dõi, nắm tình hình, báo cáo kết quả các vòng hiệp thương; tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cử tri tại những cơ quan có cán bộ là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp với các ngành, cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử theo đúng yêu cầu đề ra, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công công tác đối với 67 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chuẩn bị phương án nhân sự kiện toàn 37 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII; chuẩn bị phương án giới thiệu nhân sự đối với 50 chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; tham mưu việc giới thiệu bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 126 đồng chí; điều chỉnh, bổ sung nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 ở 17 tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp; xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong sáng, gương mẫu.

Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp, của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thiện việc bổ sung, sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII); Hướng dẫn của Ban Bí thư (khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định của Ban Bí thư về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, địa phương.

Triển khai đồng bộ công tác cán bộ, trong đó đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan thực hiện việc chỉ định, giới thiệu bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ diện cấp ủy quản lý, bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của Trung ương. Tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 gắn với quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt. Trong đó, tham mưu mở 4 lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện, 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, mở 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khối đảng, đoàn thể cơ quan Trung ương, mở 4 lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện Đảng NDCM Lào…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, 9 tháng qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, bài bản, khoa học, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng đảng 9 tháng qua còn những hạn chế, khuyết điểm, đòi hỏi Ngành Tổ chức thật sự cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục kịp thời.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm được đồng chí Phạm Minh Chính chỉ ra là: Công tác cán bộ ở một số khâu còn hạn chế, nhất là quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; quyết tâm chính trị của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao, còn hiện tượng buông lỏng công tác cán bộ; tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa được phát huy; việc rà soát, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng còn chậm, chưa sát thực tế, chưa tham mưu, đề xuất được những giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời; công tác cải cách hành chính trong Đảng còn nhiều bất cập; phản ứng của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm trước những vấn đề bức xúc trong dư luận và nhân dân…

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng là hết sức nặng nề, theo đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phấn đấu tối đa với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục cụ thể hóa 10 nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng nhất là 2 nhiệm vụ mới được Đại hội XII chỉ ra, trong đó tập trung xây dựng Đảng về đạo đức và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/BTCTW.

Hai là, xây dựng cơ chế vận hành của hệ thống chính trị một cách tổng thế, liên thông, khoa học, phù hợp với thực tiễn. Hoàn thiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, rà soát quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ; xây dựng, hoàn thiện cơ chế thi tuyển cán bộ để triển khai trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng.

Bốn là, nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực theo hướng quyền lực đến đâu, kiểm soát đến đó, gắn quyền lực với trách nhiệm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần siết chặc công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tiến hành sàng lọc, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm là, chú trọng công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời tham mưu, đề xuất giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết những vấn đề mới và khó nảy sinh trong thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Sáu là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng minh bạch hóa thông tin và định hướng thông tin, tránh những sự cố đáng tiếc về truyền thông.

Bảy là, tăng cường củng cố khối đoàn kết nội bộ, trong đó lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, không để xảy ra tình trạng chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tám là, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thật sự trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, có năng lực, tinh thông nghiệp vụ, đủ phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

* Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), giới thiệu những điểm mới trong Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII).