Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

23/01/2019 16:55

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đây là hội nghị rất quan trọng để chúng ta đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sau một năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các đồng chí, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta đã được nghe báo cáo đầy đủ, toàn diện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra một số tỉnh, thành ủy; chúng ta vui mừng nhận thấy, trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; GDP tăng 7,08%, đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị được tăng cường, tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng.

Các đồng chí đã chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị, nhất là chuẩn bị Báo cáo nghiêm túc, chất lượng tốt. Tại Hội nghị đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tế; nêu thêm một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua và đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới. Tôi cơ bản tán thành nội dung Báo cáo và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Tôi đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và tổ chức thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, bước đầu đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể là:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thứ hai, cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; trực tiếp ban hành các Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có chuyển biến tích cực, được tiến hành chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, đã quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Việc công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai, minh bạch trong xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên; giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4 nghìn tổ chức đảng và hơn 17 nghìn đảng viên… Đạt được những kết quả đó là do có sự tập trung cao độ của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ Ngành Kiểm tra đảng.

Thứ tư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra chuyên trách; nội dung, chương trình học có nhiều đổi mới theo hướng cập nhật kiến thức, tăng cường thực tiễn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo ngạch, bậc và kết hợp nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại các địa phương, đơn vị.

Thứ năm, kiểm tra, giám sát không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”; góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực....; đặc biệt, đã kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm về quan điểm chính trị, có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, qua đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả hơn, đã đẩy nhanh tiến độ kiểm tra các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, đã cho chúng ta thêm những bài học quý.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và cảm ơn các đồng chí về những nỗ lực, cố gắng, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả, thành tích nêu trên, chúng ta cũng phải thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” vẫn diễn ra. Việc chủ động nắm tình hình và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm còn hạn chế.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, nhất là cấp huyện, cấp cơ sở chuyển biến chưa mạnh, chưa có những vụ việc trọng tâm, trọng điểm, điển hình.

Một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa nhiều. Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan như thanh tra, kiểm toán, công an, viện kiểm sát, toà án… trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, chưa hiệu quả.

Chính vì còn những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, nên tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biễn phức tạp.

Thưa các đồng chí,

Năm 2019 là năm rất quan trọng tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt; tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp là hết sức quan trọng, nặng nề. Đề nghị các đồng chí phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Báo cáo đã nêu. Tôi đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp trong năm 2019 cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

1- Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ uy tín để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần tạo môi trường minh bạch, lành mạnh để phát triển đất nước, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

2- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năm 2018 đã làm được nhiều việc, năm 2019 tiếp tục phát huy kết quả năm 2018 và làm được nhiều việc hơn nữa. Trong không khí cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, nhân dân đang đồng tình, ủng hộ, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết, kiên trì, không được tự thoả mãn với những kết quả đã đạt được; tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời phát hiện, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước.

Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới. Xử lý nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung.

Cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ.

Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục.

Các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu, một mặt, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, cơ sở, phải khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm tra.

3- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới vẫn hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đó là thách thức không nhỏ. Tôi chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các đồng chí đang phải đối mặt, song, Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng. Mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tận tuỵ trong công tác, trách nhiệm và tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp; nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là công việc thường xuyên, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong năm qua, chúng ta có cơ sở để tin rằng, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, có bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa; góp phần tích cực hơn nữa để xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón tết cổ truyền Kỷ Hợi sắp tới, tôi xin gửi tới các đồng chí và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí tham dự Hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Chúc các đồng chí thành công !