10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng

Nhìn lại năm 2015 và cả nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (BTCTƯ) và toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ), Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư (BBT) và các cấp ủy đảng; đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và hoàn thành một khối lượng công tác lớn, với chất lượng ngày càng được nâng lên. Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho BCHTƯ, mà trực tiếp, thường xuyên là BCT, BBT về công tác tổ chức xây dựng đảng. Trong đó, nổi lên 10 vấn đề lớn và quan trọng.

01/02/2016 11:22

Nhìn lại năm 2015 và cả nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (BTCTƯ) và toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ), Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư (BBT) và các cấp ủy đảng; đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và hoàn thành một khối lượng công tác lớn, với chất lượng ngày càng được nâng lên. Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho BCHTƯ, mà trực tiếp, thường xuyên là BCT, BBT về công tác tổ chức xây dựng đảng. Trong đó, nổi lên 10 vấn đề lớn và quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban cho các đồng chí có thành tích xuất sắc.

1. BTCTƯ đã tập trung huy động lực lượng lớn cán bộ phục vụ Đại hội XI của Đảng; tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung trình các Hội nghị Trung ương 1, 2, 3. Ngay trong Đại hội XI, Ban đã tham mưu và phục vụ Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ bầu BCT, Tổng Bí thư, BBT, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau Đại hội XI của Đảng, Ban đã chủ động tham mưu trình BCT, BBT và Hội nghị Trung ương 2 về nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII. Tham gia xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của BCHTƯ, BCT, BBT khoá XI; tham mưu, đề xuất BCHTƯ, BCT, BBT những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Chủ trì nghiên cứu, trình Hội nghị Trung ương 3 ban hành Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 về “Thi hành Điều lệ Đảng” và trình BBT ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” với rất nhiều nội dung mới theo tinh thần Cương lĩnh 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011).

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-12-2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một đề án lớn, quan trọng và thời gian chuẩn bị rất ngắn, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo và đề cao ý thức trách nhiệm, đề án đã sớm hoàn thành, được BCT, BBT và BCHTƯ đánh giá cao, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi Nghị quyết được ban hành, BTCTƯ đã tham mưu BCT ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-2-2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 về thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, BTCTƯ có Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 14-3-2012 về kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện. Sau 4 năm cho thấy: Nghị quyết đã được BCHTƯ, BCT, BBT và các cấp ủy đảng chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể việc thực hiện với quyết tâm chính trị cao; 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được cụ thể hoá và triển khai khá đồng bộ, tạo được một số chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

3. Nghiên cứu, tham mưu trình BCHTƯ, BCT, BBT về kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trình Hội nghị Trung ương 5 và 7. BTCTƯ đã tham mưu trình BCHTƯ kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tái lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương; tách Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về trực thuộc Bộ Nội vụ; tách Đảng bộ Ngoài nước từ Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương về trực thuộc BBT và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của các cơ quan trên; ban hành Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; tham mưu BCT ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”…

4. Chủ trì nghiên cứu, tham mưu, xây dựng Đề án “Quy hoạch BCHTƯ, BCT, BBT, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo” trình Hội nghị Trung ương 6.Đây là một đề án lớn, khó và lần đầu tiên Đảng ta thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương, tích cực, đề cao ý thức trách nhiệm nên chỉ trong một thời gian ngắn, đề án đã được hoàn thành với chất lượng tốt, được BCT, BBT và Hội nghị Trung ương 6 thảo luận, nhất trí, đánh giá cao. Sau khi đề án được Trung ương thông qua, BTCTƯ đã tham mưu BCT, BBT xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá nội dung để thực hiện. Đồng thời, giúp BCT, BBT theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện đề án, chủ động chuẩn bị công tác nhân sự BCHTƯ, BCT, BBT nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

5 Nghiên cứu, tham mưu BCHTƯ, BCT, BBT tổng kết, sơ kết nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng về công tác tổ chức xây dựng đảng. BTCTƯ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW của BCT (khóa VIII) về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”, Nghị quyết số 42-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của BCT (khóa IX) về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và các quy định của BCT, BBT về: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; về thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; về thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã và địa phương thí điểm không tổ chức HĐND. Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về “Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quy định của BBT về tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 27, 28-QĐ/TW của BBT (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong và ngoài cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; việc thực hiện mô hình tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn…

6. Tham mưu BCHTƯ, BCT, BBT về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện ở các cấp. Tham mưu BCHTƯ bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng và BBT ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của BCT (khoá X) và tham mưu BCT ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW về “Công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” với nhiều nội dung mới, cụ thể và khắc phục được một số hạn chế, bất cập so với nhiệm kỳ đại hội trước. Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả đại hội đảng bộ ở các cấp và kịp thời báo cáo BCT, BBT. Nhìn chung, việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã được chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và đạt kết quả tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nội dung, thời gian theo Chỉ thị của BCT, tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công Đại hội XII của Đảng.

7. Nghiên cứu, tham mưu trình BCHTƯ, BCT, BBT ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kết luận, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tham mưu BCHTƯ có Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Tham mưu BCT ban hành Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới”; Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8-10-2014 “Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tham mưu BBT ban hành Quy định số 271-QĐ/TW ngày 7-3-2013 về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài”; Quy định số 294-QĐ/TW ngày 19-10-2015 về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ngoài”...

8. Tham mưu BCHTƯ, BCT, BBT và trực tiếp thực hiện nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Tham mưu, trình Hội nghị Trung ương 7 bầu bổ sung 2 ủy viên BCT, 1 ủy viên BBT; Hội nghị Trung ương 8 về nhân sự bổ sung 2 Phó Thủ tướng Chính phủ; quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng và trực tiếp tham mưu, phục vụ Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổng kết Điều lệ Đảng. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức, cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phục vụ việc tổng kết “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới”. Chủ trì và phối hợp nghiên cứu, khảo sát, giúp Tiểu ban Điều lệ Đảng tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XII của Đảng. Nghiên cứu, thẩm định, trình BCT, BBT quyết định điều động, sắp xếp, bố trí công tác gần 30 đồng chí ủy viên Trung ương Đảng từ các địa phương về Trung ương và luân chuyển hơn 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch ở Trung ương về tham gia cấp ủy địa phương, giữ chức phó bí thư tỉnh, thành ủy và phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, chủ động công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng…

9. Tạo bước đột phá về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là cấp Trung ương. BTCTƯ đã tham mưu và giúp BCT, BBT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho hơn 150 đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp với hơn 510 đồng chí trong thời gian 4 tháng; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh cho hơn 170 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện. Từ kết quả, kinh nghiệm của các lớp bồi dưỡng cán bộ ở Trung ương, hầu hết các tỉnh, thành ủy đều tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn trong quy hoạch. Lãnh đạo BTCTƯ đã trực tiếp báo cáo một số chuyên đề cho các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn ở Trung ương và một số lớp bồi dưỡng cán bộ của các tỉnh, thành ủy.

10. BTCTƯ đã nghiên cứu và ban hành nhiều hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng; đội ngũ cán bộ trong Ngành và cơ quan BTCTƯ có bước phát triển mới. Ban đã nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân tích chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm; Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 29-HD/BTCTW về việc rà soát công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng… Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban ở 3 khu vực; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy tỉnh, huyện và tương đương; coi trọng tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; từng bước cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp khối đảng, đoàn thể hằng năm; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hằng năm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa BTCTƯ với các đơn vị trong Ngành. Lãnh đạo BTCTƯ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đảng bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan; rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Ban và cấp vụ. Đã thành lập mới Cục Bảo vệ chính trị nội bộ và kiện toàn, bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo ở hầu hết các vụ, đơn vị; đẩy mạnh hơn việc luân chuyển cán bộ giữa các vụ, đơn vị trong Ban. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều đồng chí ở các đơn vị trong Ngành và ở cơ quan BTCTƯ đã trưởng thành và có bước phát triển mới.