Sẽ kiểm soát nước thải và khí thải trong sản xuất thép chặt hơn

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép.

25/09/2018 08:20

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép.

Ông Trương Mạnh Tuấn, đại diện Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: So với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép năm 2013 (QCVN 52:2013) thì Dự thảo quy chuẩn mới có quy định chặt chẽ hơn, ngưỡng áp dụng cao, số lượng thông số cũng nhiều hơn.

Cụ thể, đối với QCVN 52:2013 chỉ có 12 thông số nhưng Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép có 27 thông số ô nhiễm trong nước thải Khu liên hợp sản xuất gang thép và Cơ sở luyện cán thép để làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép. Quy chuẩn hướng trọng âm cho nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác.

Đối với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép cũng chặt chẽ hơn với so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho ngành công nghiệp sản xuất thép năm 2013 (QCVN 51:2013). Theo đó, với QCVN 51:2013 chỉ có 11 thông số làm cơ sở để tính nồng độ tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp sản xuất thép. Trong khi đó, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép có đến 15 thông số trong khí thải công nghiệp trong sản xuất thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất thép.

Dự thảo cũng quy định, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp sản xuất thép ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Sau sự cố môi trường Fomosa, Thủ tướng Chỉnh phủ đã chỉ đạo sửa Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép nghiêm ngặt hơn. Do đó, để xây dựng quy chuẩn này phải dựa vào những quy định trong Luật Bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trương và phòng ngừa sự cố môi trường.

Bên cạnh đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép cũng phải có tính khả thi, có tính hội nhập và đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, quy chuẩn này cũng phải phù hợp với đặc điểm khu vực và vùng sản xuất thép và áp dụng với tất cả các doanh nghiệp sản xuất thép trên cả nước.