Không được hoàn trả thuế tự vệ nếu không trực tiếp NK thép

Trong năm 2016 các công ty (có tên tại Quyết định 3914/QĐ-BCT) không NK mà mua lại mặt hàng thép có mã 7227.90.00 của các công ty thương mại trong nước để sản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, cơ quan Hải quan không hoàn thuế tự vệ.

08/06/2017 13:22

Trong năm 2016 các công ty (có tên tại Quyết định 3914/QĐ-BCT) không NK mà mua lại mặt hàng thép có mã 7227.90.00 của các công ty thương mại trong nước để sản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, cơ quan Hải quan không hoàn thuế tự vệ.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của một số DN trong việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đối với mặt hàng thép theo Quyết định 3914/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Trả lời này cũng dựa trên ý kiến của Bộ Công Thương về những trường hợp được hoàn thuế tự vệ khi NK thép.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 1 và 2 Quyết định 3914/QĐ-BCT của Bộ Công Thương thì: việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương đối với sản phẩm thép dây có mã HS 7227.90.00 cho các công ty nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn. Danh sách các công ty và lượng nhập khẩu ước tính hưởng miễn trừ trong năm 2016 được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Theo đó, quyết định 3914/QĐ-BCT Cho phép các công ty hưởng miễn trừ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 7/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời và Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Bên cạnh đó, ngày 21/4/2017 Bộ Công Thương đã có công văn 3429/BCT-QLCT về vướng mắc miễn trừ áp dụng biện pháp thuế tự vệ, theo đó Thuế phòng vệ thương mại (bao gồm thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp) được xác định là thuế NK bổ sung nên việc thu, nooph và hoàn thuế phòng vệ thương mại cần thực hiện như đối với thuế NK theo quy định của Luật thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối chiếu với các quy định trên, đồng thời Tổng cục Hải quan cũng đã lấy ý kiến tham gia của Bộ Công thương về việc hoàn thuế này, theo đó, trường hợp trong năm 2016, các công ty có tên tại Quyết định 3914/QĐ-BCT không NK mà mua lại mặt hàng thép có mã 7227.90.00 của các Công ty thương mại trong nước để sản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở hoàn thuế tự vệ.