Hạ nhiệt giá thép: Cân đối lượng xuất khẩu, tăng năng lực sản xuất trong nước

Giải pháp điều chỉnh mất cân đối cung ứng thép trên thị trường trong nước, thông qua cân đối khối lượng xuất khẩu thép thành phẩm...

31/05/2021 08:39

Giải pháp điều chỉnh mất cân đối cung ứng thép trên thị trường trong nước, thông qua cân đối khối lượng xuất khẩu thép thành phẩm...