CN MiêÌ€n Tây ủng hôÌ£ đôÌ€ng baÌ€o miêÌ€n Trung

ĐươÌ£c tin đôÌ€ng baÌ€o MiêÌ€n Trung đã vaÌ€ đang chiÌ£u nhiêÌ€u thiêÌ£t haÌ£i do lũ luÌ£t gây ra. Với tinh thâÌ€n trách nhiêÌ£m vaÌ€ tiÌ€nh cảm sâu sắc, ngaÌ€y 14/10/2010, Giám Đốc Chi nhánh MiêÌ€n Tây vaÌ€ Chủ tiÌ£ch Công ĐoaÌ€n Chi nhánh MiêÌ€n Tây đã vâÌ£n đôÌ£ng CBCNV toaÌ€n Chi nhánh đóng góp tiêÌ€n ủng hôÌ£ đôÌ€ng baÌ€o.

22/10/2012 00:00

ĐươÌ£c tin đôÌ€ng baÌ€o MiêÌ€n Trung đã vaÌ€ đang chiÌ£u nhiêÌ€u thiêÌ£t haÌ£i do lũ luÌ£t gây ra. Với tinh thâÌ€n trách nhiêÌ£m vaÌ€ tiÌ€nh cảm sâu sắc, ngaÌ€y 14/10/2010, Giám Đốc Chi nhánh MiêÌ€n Tây vaÌ€ Chủ tiÌ£ch Công ĐoaÌ€n Chi nhánh MiêÌ€n Tây đã vâÌ£n đôÌ£ng CBCNV toaÌ€n Chi nhánh đóng góp tiêÌ€n ủng hôÌ£ đôÌ€ng baÌ€o.

NgaÌ€y 16/10/2010, Đ/c Giang ThiÌ£ Ánh Dương – Trưởng ban nữ công đaÌ£i diêÌ£n BCH Công đoaÌ€n Chi nhánh đã thay măÌ£t CBCNV Chi nhánh trao số tiêÌ€n quyên góp được tăÌ£ng đôÌ€ng baÌ€o MiêÌ€n Trung ruột thịt thông qua Báo Thanh Niên – VP taÌ£i CâÌ€n Thơ. Thay măÌ£t ĐaÌ£i diêÌ£n báo Thanh Niên taÌ£i CâÌ€n Thơ, đôÌ€ng chí HuyÌ€nh NhâÌ£t Quang đã tiếp nhâÌ£n số tiêÌ€n nói trên vaÌ€ mong sẽ tiếp tuÌ£c nhận được sự đóng góp giúp đỡ đôÌ€ng baÌ€o của Chi nhánh trong thời gian tới.

(Đỗ Hùng Lâm)