VNSTEEL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

01/07/2020 11:07

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Về dự đại hội là 85 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 652,708,534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (678.000.000 cổ phần) của Tổng công ty.

Ông Phùng Vũ Anh công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kết quả hoạt động năm 2019

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2019 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống: 3.959.004 tấn

- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống: 4.025.731 tấn

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.106 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 158,485 tỷ đồng

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 34.486 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 417,9 tỷ đồng.

Phương hướng hoạt động năm 2020

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh: Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.621.000 tấn (Trong đó, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm khối Công ty con: 2.081.000 tấn)

Kế hoạch tài chính năm 2020: Doanh thu hợp nhất: 25.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu báo cáo tài chính riêng: 1.814 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 105 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận báo cáo tài chính riêng: 50 tỷ đồng; Cổ tức: Không.

Tổng giá trị đầu tư năm 2020 của Công ty mẹ: 728 tỷ đồng, trong đó: Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 4 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư: 550 tỷ đồng.

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung Ông Lê Song Lai vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

Bỏ phiểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội