VNSTEEL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

14/06/2019 16:10

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Về dự đại hội là 86 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 658.394.335 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (678.000.000 cổ phần) của Tổng công ty.

Ông Trần Tuấn Dũng công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

Kết quả hoạt động năm 2018

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống: 4.027.813 tấn

- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống: 3.996.838 tấn

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.097,97 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 327,18 tỷ đồng

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 24.667 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 566,46 tỷ đồng.

Phương hướng hoạt động năm 2019

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh: Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.831.000 tấn (Trong đó, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm khối Công ty con: 2.137.000 tấn)

Kế hoạch tài chính năm 2019: Doanh thu hợp nhất: 21.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu báo cáo tài chính riêng: 1.897 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 300 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận báo cáo tài chính riêng: 150 tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ: 554 tỷ đồng, trong đó: Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 4 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư: 550 tỷ đồng.

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội thường niên 2019, ĐHĐCĐ Tổng Công ty cũng đã bầu bổ sung ông Trần Hữu Hưng và bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo lần lượt vào các vị trí Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

Bỏ phiểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội

Các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Các Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội