VNSTEEL: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Sáng ngày 25/04/2015, Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Trụ sở chính Tổng Công Ty, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

27/04/2015 13:53

Sáng ngày 25/04/2015, Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Trụ sở chính Tổng Công Ty, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Các đại biểu tham dự cuộc họp làm lễ chào cờ

Đến tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Tài chính, Công nghiệp Nặng, Kế hoạch và Văn phòng Bộ, Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ông Đặng Thúc Kháng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Ông Nghiêm Xuân Đa, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; lãnh đạo các ban nghiệp vụ, văn phòng; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết cùng gần 150 Quý cổ đông đại diện cho 1.195 cổ đông của Tổng công ty.

Ông Vũ Bá Ổn trình bày qua Chương trình, Quy chế tổ chức và Nội quy Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành, bao gồm:

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015.
 • Báo cáo kết quả tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 25/04/2014 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo

 • Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
 • Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ông Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày báo cáo

 • Tờ trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2014 của Tổng công ty đã được kiểm toán.
 • Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015.
 • Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2015
 • Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và việc giảm vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
 • Tờ trình về việc tạm dừng dừng chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất vào Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
 • Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ sau phê duyệt.
 • Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
 • Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Nghiêm Xuân Đa, Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo

Các đại biểu giơ thẻ biểu quyết

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thống nhất bầu ông Bùi Văn Hùng, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đặng Thúc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP lên tặng hoa chúc mừng

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và theo đúng quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của , Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.