Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động tại Kế hoạch số 93-KH/ĐUK ngày 25/4/2015.

30/07/2015 15:07

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động tại Kế hoạch số 93-KH/ĐUK ngày 25/4/2015.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn hệ thống Tổng công ty để hiến kế, đóng góp các ý tưởng đột phá tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách để tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững, đồng thời hiến kế các giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát động cuộc vận động từ cấp cơ sở, tạo phong trào, hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty.

- Cuộc vận động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

1-Hiến kế về đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô:

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực mới cho phát triển sự nhanh, bền vững của kinh tế đất nước nói chung hoặc của ngành, địa phương; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Hiến kế đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các kế sách, chiến lược tạo đột phá đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế.

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, Tổng công ty.

2- Hiến kế về cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ doanh nghiệp:

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nội bộ, các giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo đột phá phát huy các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp.

- Các sáng kiến, giải pháp tài chính, kinh doanh, kỹ thuật giúp đặc biệt nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

3- Hiến kế về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp:

Hiến kế về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Nội dung chi tiết kế hoạch đề nghị xem tài liệu kèm theo:

- Kế hoạch số 2747-KH/ĐUT ngày 29/7/2015 Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”

- Quyết định số 2748-QĐ/ĐUT ngày 29/7/2015 Thành lập Hội đồng bình chọn các hiến kế tạo động lực phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế đất nước