Thép TISCO: sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thái Nguyên

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), một trong những đơn vị chủ lực của Tổng công ty thép Việt Nam (VNSTEEL) tại miền Bắc, là khu công nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín từ khai thác quặng sắt, than mỡ đến sản xuất than cốc, gang, phôi thép và cán thép.

22/10/2012 00:00

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), mt trong nhng đơn v ch lc ca Tng công ty thép Vit Nam (VNSTEEL) ti min Bc, là khu công nghip đầu tiên và duy nht ti Vit Nam có dây chuyn sn xut liên hp khép kín t khai thác qung st, than mđến sn xut than cc, gang, phôi thép và cán thép.

Trong thi kđổi mi, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đồng thi thc hin 3 nhim v trng tâm:đảm bo sn xut tăng trưởng, có hiu qu; đẩy mnh đầu tư phát trin; thc hin đổi mi sn phm thép TISCO, đưa sn phm thép TISCO không nhng đến vi các công trình trng đim ca Nhà nước mà còn ti các công trình vùng xa xôi, biên gii, hi đảo và xut khu sang các nước EU, M, các nước Đông Nam Á... Đặc bit, t khi có Ngh quyết Trung ương 3 và Ngh quyết Trung ương 9, Khóa IX v sp xếp, đổi mi và nâng cao hiu qu hot động ca doanh nghip Nhà nước, TISCO đã thc hin c phn hóa 6 đơn v thành viên có hotđộng xoay quanh công nghip luyn kim. Đặc bit, sau gn 2 năm CPH, mc dù còn gp nhiu khó khăn, nhưng TISCO đã nhanh chóng thích ng vi mô hình qun lý mi, n định t chc, phát huy được tính chđộng, sáng to, khai thác có hiu qu các tim lc để phát trin sn xut... Mt khác, công tác qun đã được tăng cường, hoàn thin và đi vào nn nếp, thc hin tt ch trương tiết kim, gim chi phí trong sn xut kinh doanh, tăng cường k lut, k cương; chính vì vy, TISCOđã khc phc được nhng nh hưởng ca suy thoái kinh tế năm 2008, các ch tiêu cơ bn đều đạt và vượt kế hoch đề ra, nhiu ch tiêu tăng trưởng t 10-16% (đặc bit sn lượng thép cán sn xut và tiêu thđạt được cao nht t trước đến nay), lãi năm 2009 đạt trên 73 tđồng. Năm 2010, sn lượng thép cán đạt 598.317 tn, tăng 4,8% so vi 2009; tiêu thđạt trên600 nghìn tn, đạt 107% kế hoch, tăng 7,6% so vi 2009; doanh thu đạt 8.343 tđồng; np ngân sách trên300 tđồng, tăng 87% so vi năm 2009, trong đó np cho tnh Thái Nguyên là 113,8 tđồng.

Hin nay, TISCO đang tích cc đẩy nhanh tiến độ các d án đầu tư như: D án đầu tư m rng sn xut giai đon II; D án Nhà máy cán thép 50 vn tn/năm, d án Nhà máy sn xut Hp kim st Phú Th.. để khi đưa vào vn hành snâng công sut sn xut phôi thép và thép cán ca Công ty đạt trên 1 triu tn/năm.

Cùng vi vic đầu tưđể phát trin sn xut, TISCO còn quan tâm đầu tư ci thin điu kin làm vic, ci to môi trường, cnh quan văn minh sch đẹp, xây dng môi trường thân thin, đẩy mnh hot động văn hoá tinh thn thiết thc b ích, xây dng gia đình văn hoá và đặc bit quan tâm đến các hot động xã hi t thin, phng dưỡng Bà m Vit Nam anh hùng... Ch tính riêng 5 năm gn đây, Công ty đã ng h trên 11,2 tđồng để xây dng 136 ngôi nhà tình nghĩa, nhàđại đoàn kết, trường hc, trm y tế, nhà tr...v.v.v

Trong thi gian ti, bên cnh vic khai thác thượng ngun, TISCO tp trung vào lĩnh vc h ngun trong sn xut phôi thép t phế liu, đổi mi hoàn thin phương thc kinh doanh, tp trung mi n lc đầu tư cho phát trin, nâng cao cht lượng toàn din ca doanh nghip. Song song vi vic phát trin và gi vng v thếca sn phm ch lc ti th trường ni địa, TISCO tiếp tc đẩy mnh hot động trên th trường quc tế, đặc bit là ti khu vc châu Âu và Đông Nam Á.

Vi nhng mc tiêu phát trin vng chc, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên s tr thành mt trung tâm luyn kim hin đại, trình độ qun lý tiên tiến, đạt đẳng cp khu vc và quc tế, góp phn tích cc vào s nghip phát trin kinh tế xã hi địa phương và thc hin thành công s nghip công nghip hoá, hin đại hóa đất nước. Đó cũng là chính là cơ s vng chc cho s phát trin lâu dài và bn vng để thép TISCO luôn “ln mnh cùng đất nước”.

(Tộ Minh)