Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 9

Ngày 29/7/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) cho trên 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt và đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2014 16:14

Ngày 29/7/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) cho trên 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt và đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 1982-KH/ĐUT ngày 16/7/2014 của Ban Thường vu Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ngày 29/7/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) cho trên 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt và đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đ.c Vũ Bá Ổn- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty phát biểu Khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 9, gồm:

+ Nghị quyết về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

+ Về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng;

+ Về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

+ Về Quy chế bầu cử trong Đảng;

+ Về thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm;

+ Về tổng kết việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân huyện, quận, phường;

+ Về Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước;

+ Về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị TW lần thứ 8 đến hội nghị Trung ương lần thứ 9; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đ.c Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 9

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 9 thảo luận và thông qua, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ TCT.

Phát biểu biểu bế mạc hội nghị đồng chí Vũ Bá Ổn- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty nêu rõ: Nội dung Nghị quyết và các vấn đề được kết luận trong Hội nghị Trung ương 9 mà chúng ta vừa học tập, quán triệt đều là những vấn đề rất quan trọng, đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ rõ ràng cần thực hiện trong thời gian tới. Sau Hội nghị này, trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản đã được truyền đạt, các đại biểu dự Hội nghị cần chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, giúp họ hiểu và nắm vững những quan điểm cơ bản của nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương, coi đây là khâu mấu chốt quyết định trong việc biến nghị quyết thành hiện thực, điều này đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ. Các tổ chức Đảng trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy TCT và tình hình thực tế của đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị mình và cụ thể hóa xây dựng chương trình hành động thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị tại Khu vực phía Nam

Về vấn đề văn hóa, đối với đặc thù doanh nghiệp, chúng ta xác định, văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh, là tài sản vô hình, là chất keo gắn kết mỗi cá nhân, thúc đẩy họ nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp; Làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, điều đó chỉ có được khi doanh nghiệp tạo được Văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị mình.

Quang cảnh Hội nghị tại Khu vực phía Bắc

Đồng chí cũng đề nghị: Mỗi đại biểu, với vị trí công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương; Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng trong chiến lược phát triển của TCT và đơn vị. Đồng thời, chú trọng lãnh đạo đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Bên cạnh đó cần tập trung nghiên cứu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua hội nghị này, tin tưởng rằng các cấp uỷ Đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng những nội dung đã được Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương khoá XI thông qua từ đó từ đó cụ thể hoá xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương khoá XI đi vào thực tiễn cuộc sống.